Nieuws

Uitbreiding Nationaal Park De Maasduinen in Zuidelijke richting

Op 26 februari 2014 heeft de raad van de gemeente Venlo unaniem een motie aangenomen waarbij het college van B & W verzocht wordt om bij het Rijk en Provincie een lobby te starten om het predicaat “Nationaal Park De Maasduinen” door te trekken in zuidelijke richting op het grondgebied van de gemeente Venlo tot aan de A67 en over de voortgang te rapporten in juni 2014. De gemeenteraad van Venlo is per brief van het college van B & W in juli 2016 geïnformeerd. Hierin is aangegeven dat GS nog in de zomer van 2016 het verzoek met het voorstel tot uitbreiding van het NP De Maasduinen met een positief advies zou doorsturen naar het Ministerie van EZ. Naar aanleiding van een brief van de gemeente Venlo aan GS van 28 september 2016 heeft er een bestuurlijk overleg plaats gevonden tussen portefeuillehouder, de wethouder en het LLTB. Op 24 maart 2017 vond er een vervolgoverleg plaats. Zo blijkt uit de beantwoording van GS op eerder gestelde vragen van GroenLinks.Uit een artikel in de Limburger van 4 december 2017 blijkt dat de Provincie de uitbreiding op de lange baan heeft geschoven. 30 Januari 2018 heeft de gemeenteraad van Venlo opnieuw een motie aangenomen, waarin zij hun ongenoegen uiten richting Provincie over de gang van zaken. Uit navraag blijkt dat er, behalve geen actie richting het Rijk ondernomen wordt, zelfs niet ingegaan wordt op een gespreksverzoek van de gemeente met de Provincie. Argumenten van de Provincie zouden zijn dat er voldoende draagvlak zou moeten zijn bij omwonenden. De gemeente Venlo weerlegt dit argument en ziet meer kansen dan belemmeringen.

Lees verder

VeiligheidsrisicoTihange groter dan gedacht

Slechts daags na het uitkomen van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (31-1), waarin o.a. staat dat voorbereiding op een mogelijk kernongeluk te kort schiet, berichten de Duitse publieke zenders WDR en ARD dat de kerncentrale Tihange nog gevaarlijker is dan eerder aangenomen. Dit zou blijken uit eigen onderzoek en cijfers van de Belgische nucleaire waakhond FANC. Reden voor GroenLinks om vragen te stellen aan het provinciebestuur. Los van het adequaat organiseren van preventieve veiligheidsmaatregelen en communicatie aan weerszijden van de landsgrens moet de lobby gericht blijven om bij de Belgische autoriteiten aan te dringen op een einde aan de kerncentrale in Tihange. Ook de provincie Limburg moet hier haar steentje aan bijdragen, vindt GroenLinks.

 

 

Lees verder

Nature Wonder World Brunssum

De provincie heeft vanaf 2010 in totaal 330.000 euro uitgegeven aan de voorbereiding van het afgeblazen mega-attractiepark Nature Wonder World in Brunssum. Dat blijkt uit het antwoord op onze ( en samen met de PvdD gestelde) vragen van 30 nov jl. aan het provinciebestuur. De reden waarom de initiatiefnemer de stekker er uit trok lijkt toch niet de politiek instabiele situatie in Brunssum te zijn, zoals eerder aangegeven, maar blijkbaar  was de financiële onhaalbaarheid de reden, vermoedt GroenLinks. Hoewel GroenLinks geen voorstander van het project was wil zij wel transparantie over de rol van de provincie. De fractie heeft dit inmiddels ter bespreking geagendeerd voor de commissie FEB op 26 januari a.s. om hier lessen uit te trekken voor de toekomst.

Lees verder

Zorgen over mestverwerkingsfabriek Grubbenvorst

GroenLinks heeft samen met de SP en de PvdD schriftelijke vragen aan GS gesteld over plannen voor een mestverwerkingsfabriek langs de A73 bij Grubbenvorst. Dit zou de grootste dergelijke installatie van Nederland moeten worden. De fracties van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren zijn bezorgd over deze ontwikkeling en hebben een aantal vragen over de locatie, de procedure rondom de vergunningaanvraag, de effecten voor milieu en gezondheid en andere risico’s die kleven aan de mestverwerkingsfabriek. Ook vinden de fracties het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met omwonenden en bezwaarmakers.

Lees verder

Vragen Subsidie Leolux(e) stoel

GroenLinks en PvdD stellen vragen bij uitleg GS over subsidie aan Leolux voor de productie van een exclusieve stoel, gemaakt van runderleer, en zijn benieuwd naar de uitleg.

Lees verder

GroenLinks jongerenafdeling, DWARS, weer actief

Sinds vrijdag 15 december jl. is er weer een GroenLinks jongerenafdeling, DWARS, actief. Een twintigtal leden, afkomstig uit de hele provincie, gaven unaniem hun stem voor een bestuur bestaande uit Lotte Meerhoff (voorzitter), Selma Quinten (secretaris), Yaela Pardoel (coördinator activiteiten & penningmeester) en Kasper Sukselainen (internationaal secretaris). En ook al zijn drie van de vier bestuursleden woonachtig in Maastricht, ze hebben plannen om activiteiten in de hele provincie te organiseren. Ze willen zich inzetten voor een groener, socialer en opener Limburg. Hoewel onafhankelijk van GroenLinks actief, zal DWARS verschillende GroenLinks-afdelingen ondersteunen tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Meer informatie: Lotte Meerhoff, 06 20 51 99 59