Nieuws

Euregionale Groenen bezoeken Waterproductiebedrijf Heel

Op 9 maart bezochten Groene politici uit Nederlands en Belgisch Limburg en Wallonië het Waterproductiebedrijf van WML in Heel. Als consumenten gaan we er van uit dat er  elke dag schoon en lekker drinkwater uit de kraan komt, maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk? We leerden dat ons drinkwater voor het grootste deel uit grondwater gewonnen wordt en voor het overige deel uit de Maas.  Vervolgens wordt het in verschillende stappen gezuiverd. En dat laatste wordt een steeds grotere uitdaging, denk aan de pyrazoolkwestie, resten van medicijnen, huidverzorgende producten en bestrijdingsmiddelen én aan bodemverontreiniging van bijv. het inmiddels gesloten recyclingbedrijf Edelchemie. Het Maaswater is zelfs regelmatig té vervuild om er drinkwater van te maken. GroenLinks en de overige groene politici maken zich hier ernstig zorgen over en gaan de provincie Limburg ( die grootaandeelhouder van WML is) hierover bevragen. Wij willen dat er een norm gesteld gaat worden. Maaswater dient immers ook als drinkwatervoorziening en niet alleen om stoffen van industrie en landbouw in te lozen. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze burgers. Wij zijn onder de indruk geraakt van de inspanningen die WML verricht om ons van veilig drinkwater te voorzien.

 

DWARS organiseert op 5 april avond over Provinciale Staten

Op donderdagavond 5 april organiseert DWARS, de politieke jongerenorganisatie van GroenLinks, een thema-avond over de Provinciale Staten. Tijdens deze avond voeren we gesprekken met Statenleden en gaan we het hebben over de aanstaande verkiezingen in 2019. De avond zal plaats vinden op het landelijk bureau van GroenLinks, Oude Gracht 312 in Utrecht. De inloop begint om 18.00 u met wat te eten. Om 18.30 u start het programma. Houd het Facebook evenement in de gaten: https://www.facebook.com/events/345079399322431/

"Lekker rondvliegen met Corendon?"

Onlangs ontvingen wij een uitnodiging van Corendon voor de doop op 27 feb. van het eerste gestationeerde vliegtuig op Maastricht-Aachen Airport.  Zowel de Gouverneur als gedeputeerde Beurskens zouden al deelname hebben toegezegd. Onderdeel van het programma is een rondje boven Limburg vliegen. Bij GroenLinks  is dit volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Ten eerste heeft de provincie de exploitatie bewust uitbesteed. En GroenLinks vraagt zich af of dit ‘ lekker rondvliegen met Corendon’ wel past binnen de vastgestelde gedragscodes voor PS en GS.  En last but not least begint steeds meer in de Provincie Limburg door te dringen dat er dringend iets gedaan moet aan worden aan de Klimaatverandering en opwarming van de aarde. Vliegen is één van de meest vervuilende manieren van transport. Het doelloos gaan rondvliegen boven Limburg ter viering van iets past helemaal niet in enig streven om de opwarming van de aarde te pareren. In tegendeel zelfs! Wij hopen dan ook van ganser harte dat de uitgenodigde politieke ambtsdragers deze uitnodiging naast zich neer zullen leggen. Vrijdag  23 febr.stelt GroenLinks hier mondelinge vragen over aan GS.

Beschut werk in Limburg: benut provincie haar rol optimaal?

De statenfractie maakt  zich zorgen of de afspraken tussen Rijk en gemeenten inzake beschut werk in Limburg wel worden nagekomen. Wij moeten zo langzamerhand een aantal teleurstellende conclusies trekken: a. in drie jaar tijd blijken slechts 735 banen gerealiseerd (meest recente cijfers UWV), b. gemeenten hebben meer tijd nodig en krijgen deze ook, c.gemeenten klagen over te weinig geld maar ze besteden het beschikbare budget maar gedeeltelijk.GroenLinks maakt zich hier zorgen over. Tevens zijn wij benieuwd welke rol de provincie hier nog in kan en wil spelen en hebben dan ook vragen aan GS gesteld.

 

Lees verder

Uitbreiding Nationaal Park De Maasduinen in Zuidelijke richting

Op 26 februari 2014 heeft de raad van de gemeente Venlo unaniem een motie aangenomen waarbij het college van B & W verzocht wordt om bij het Rijk en Provincie een lobby te starten om het predicaat “Nationaal Park De Maasduinen” door te trekken in zuidelijke richting op het grondgebied van de gemeente Venlo tot aan de A67 en over de voortgang te rapporten in juni 2014. De gemeenteraad van Venlo is per brief van het college van B & W in juli 2016 geïnformeerd. Hierin is aangegeven dat GS nog in de zomer van 2016 het verzoek met het voorstel tot uitbreiding van het NP De Maasduinen met een positief advies zou doorsturen naar het Ministerie van EZ. Naar aanleiding van een brief van de gemeente Venlo aan GS van 28 september 2016 heeft er een bestuurlijk overleg plaats gevonden tussen portefeuillehouder, de wethouder en het LLTB. Op 24 maart 2017 vond er een vervolgoverleg plaats. Zo blijkt uit de beantwoording van GS op eerder gestelde vragen van GroenLinks.Uit een artikel in de Limburger van 4 december 2017 blijkt dat de Provincie de uitbreiding op de lange baan heeft geschoven. 30 Januari 2018 heeft de gemeenteraad van Venlo opnieuw een motie aangenomen, waarin zij hun ongenoegen uiten richting Provincie over de gang van zaken. Uit navraag blijkt dat er, behalve geen actie richting het Rijk ondernomen wordt, zelfs niet ingegaan wordt op een gespreksverzoek van de gemeente met de Provincie. Argumenten van de Provincie zouden zijn dat er voldoende draagvlak zou moeten zijn bij omwonenden. De gemeente Venlo weerlegt dit argument en ziet meer kansen dan belemmeringen.

Lees verder

VeiligheidsrisicoTihange groter dan gedacht

Slechts daags na het uitkomen van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (31-1), waarin o.a. staat dat voorbereiding op een mogelijk kernongeluk te kort schiet, berichten de Duitse publieke zenders WDR en ARD dat de kerncentrale Tihange nog gevaarlijker is dan eerder aangenomen. Dit zou blijken uit eigen onderzoek en cijfers van de Belgische nucleaire waakhond FANC. Reden voor GroenLinks om vragen te stellen aan het provinciebestuur. Los van het adequaat organiseren van preventieve veiligheidsmaatregelen en communicatie aan weerszijden van de landsgrens moet de lobby gericht blijven om bij de Belgische autoriteiten aan te dringen op een einde aan de kerncentrale in Tihange. Ook de provincie Limburg moet hier haar steentje aan bijdragen, vindt GroenLinks.

 

 

Lees verder

Pagina's