Nieuws

Statenfractie geïnspireerd door Jan Rotmans, transitiedeskundige

25 September jl. had onze statenfractie, samen met de fractie Noord-Brabant, op ons verzoek een inspirerend overleg met Jan Rotmans ( hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid). Gesproken werd over de rol van de provincies bij de overgang naar een nieuwe, groene economie.Rotmans gaf o.a.aan dat een provincie op weg naar die bio-based economy  een lange termijnvisie moet hebben en vervolgens vooral faciliterend en stimulerend te werk moet gaan aan de hand van criteria waaraan bedrijven zullen moeten gaan voldoen. Zowel landbouw als economie moeten ontvlechten van de fossiele sector en ombouwen richting voeding, gezondheid en zo lokaal mogelijk duurzame maakindustrie. De mentaliteitsomslag moet naar gezonder en beter. We zijn geïnspireerd geraakt door het verhaal van Rotmans en staan te popelen  hoe we ons college, Limburgse landbouwsector en petrochemische industrie met ideeën en voorstellen kunnen gaan prikkelen om aan die omslag mee te gaan werken en waar het kan, het voortouw te nemen.Er is werk aan de winkel! 

 

Zorgen om verslechterende drinkwaterkwaliteit Maas

Riwa-Maas, het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven dat o.a.  het Maaswater gebruikt als grondstof, publiceert jaarlijks een rapport over de waterkwaliteit. In dit op 12 september jl. verschenen jaarrapport slaat Riwa alarm omdat ze steeds meer nieuwe stoffen in drinkwaterbronnen signaleren waarvoor nog geen normering is vastgelegd, zoals dat bij de stof pyrazool in 2015 uiteindelijk wel gebeurd is door de minister. In 2016 bleek de Maas 170 dagen te vies om drinkwater van te maken. GroenLinks is erg geschrokken van deze berichtgeving. Zo zorgden bij het innamepunt in Heel vorig jaar afvalstoffen uit de industrie voor 39 % van de overschrijdingen, gewasbeschermingsmiddelen voor 35 % en geneesmiddelen voor 25 %.  Extra punt van zorg is dat er door de klimaatverandering periodes met laagstaand water  toenemen, m.n. in de zomer, waardoor de concentraties verontreinigende stoffen in verhouding toenemen. Zowel voor de bedrijven, maar ook voor de provincie is hier een rol weggelegd. GroenLinks heeft  hier dan ook vragen aan GS over gesteld.

Lees verder

Statenfractie zoekt gedreven, flexibel en enthousiast beleidsmedewerker

Doel van de functie: Breed ondersteuning bieden op beleidsinhoudelijk vlak aan de fractie van GroenLinks in het Limburgs Parlement.  Taken en verantwoordelijkheden:  Jij bent breed ingelezen en geïnformeerd over alle activiteiten die de Provincie Limburg onderneemt. Gevraagd en ongevraagd adviseer jij de fractie over zaken die relevant zijn voor het politieke werk of die als achtergrond meegenomen moeten worden. Samen met de fractie stel jij een jaarplan op, tevens gebaseerd op de politieke kalender, de politieke voorraadagenda en het eigen verkiezingsprogramma. Jij ondersteunt de individuele fractieleden met de voorbereiding van de diverse vergaderingen van de Statencommissies en het Limburgs Parlement. Hierbij weet jij de essentie goed samen te vatten en de voor GroenLinks relevante vragen en opmerkingen te formuleren. Tevens ben jij met grote regelmaat aanwezig tijdens de vergaderingen voor ad hoc advisering en ondersteuning. Dit gebeurt op basis van de agenda en de behoefte van de fractie en de individuele leden. Jij voelt je in korte tijd thuis in het Gouvernement en weet wie je waar kunt vinden ter ondersteuning of nadere input. Aangezien politiek ook buiten de vergaderzalen plaatsvindt, ben jij incidenteel met de fractie(leden) ook op (informatie)bijeenkomsten elders op locatie aanwezig. Politiek laat zich niet altijd plannen, daarom ben jij altijd flexibel om ook andere taken en verantwoordelijkheden voor jouw rekening te nemen.

Lees verder

Grensmaasproject: GroenLinks wil metingen n.a.v. overlast Illikhoven

Onlangs heeft De Limburger melding gemaakt van de zorgen bij de inwoners van Illikhoven en Visserweert over mogelijke schadelijke stoffen afkomstig uit vervuild slib afkomstig uit de Maas. Bij het Grensmaasproject worden op dit moment vele kubieke meters grond vervoerd en verplaatst. Bij droog weer stuift dat flink. Bij omwonenden zijn er terechte zorgen over de eventuele gif in deze stof. Het Consortium Grensmaas reduceert de overlast door te sproeien. Dit neemt echter niet de zorgen weg. Om deze zorgen weg te nemen of te bevestigen zou de provincie als vergunningverlener metingen kunnen verrichten en deze analyseren.Uit de krantenartikelen van afgelopen week blijkt echter dat de provincie op basis van een advies van de GGD Noord-Limburg geen aanleiding ziet hiertoe over te gaan. Wel wil de provincie in gesprek gaan met het consortium, zo meldt De Limburger. GroenLinks begrijpt de zorgen van omwonenden en is met hen van mening dat fysieke metingen, en niet analyses op basis van theoretische modellen en proefmonsters, duidelijkheid kunnen verschaffen.

Lees verder

GroenLinks bezorgd om natuurbeleid provincie

Uit een onlangs ontvangen brief van de provincie maakt de GroenLinksfractie op dat op de gelden voor het natuurbeleid (dat overgeheveld is van het Rijk naar de provincies)  flink gekort gaat worden. 18% Minder dan in 2017. GroenLinks heeft hier grote zorgen over. Reeds eerder zijn die zorgen kenbaar gemaakt. Onder meer bij de behandeling van de Natuurvisie 2016 op 10 februari jl. heeft GroenLinks al om extra middelen voor Natuur gevraagd. Het Planbureau voor de Leefomgeving constateerde in het rapport ‘Lerende evaluatie van het Natuurpact’ van 25 januari 2017 dat de Provincie Limburg minder ambieert dan wenselijk is op het gebied van Natuur. Hierbij heeft GroenLinks opnieuw gewezen naar het manifest ‘Limburgs Groen: van denken naar doen’ dat 18 samenwerkende organisaties op het vlak van natuur, milieu en toerisme in februari 2015 al hebben uitgebracht met analyses van knelpunten en duidelijke aanbevelingen inzake het Limburgs beleid rondom Natuur. Met de enorme teruggang van het budget voor Natuur vanaf 2018 lijken de ambities nog verder naar beneden bijgesteld te moeten worden waarbij de kloof tussen wat het PBL als wenselijk acht en wat de Provincie in praktijk doet alsmaar groter dreigt te worden. 

Lees verder

Herindeling Landgraaf-Heerlen

Op 6 en 7 juli bogen Provinciale Staten zich over de herindeling Landgraaf-Heerlen. Eerder belegde de provincie 2 informatiebijeenkomsten, nadat zij het heft voor een fusie overgenomen had van beide gemeenten. Tot en met 2016 trokken de gemeenten gezamenlijk op; vóór een fusie. Door de draai van één fractie in de Landgraafse raad werd de mening in de Landgraafse politiek afgelopen januari plotseling anders, de coalitie viel en de nieuwe coalitie was mordicus tegen herindeling, onderzoeken van deskundigen ten spijt.  De Landgraafse raad nam wel een motie aan met de strekking dat de eigen schaal onvoldoende was. De opkomst van de infobijeenkomst in Heerlen was redelijk bescheiden en de meningen waren gematigd, grote weerstand was niet te ontdekken. In Landgraaf was het Streeper Kruis dik gevuld. En de emoties liepen, zoals verwacht, hoog op.. Wat aan beide bijeenkomsten gelijk was, zo viel op, was wie er kwamen opdagen. De toch wat meer op leeftijd zijnde inwoners. Jongeren tot dertig jaar lijkt dit nauwelijks tot niet te interesseren. Jammer, vindt GroenLinks, zij zijn toch de toekomst. En GroenLinks is er van overtuigd dat alleen een sterkere, grotere gemeente de uitdagingen op m.n. sociaal gebied in deze regio het hoofd kan bieden en is dus voor deze herindeling, al maakt onze fractie zich zorgen om de bestendigheid van deze nieuwe gemeente.

Lees verder

Pagina's