Nieuws

Compensatie verlies leefbaarheid omwonenden NedCar volstrekt onvoldoende

Op schriftelijke vragen van GroenLinks inzake VDL NedCar en PiO-wensen inwoners Holtum en Nieuwstadt zijn  teleurstellende antwoorden van GS binnen gekomen. "De gevolgen van de uitbreiding rondom NedCar voor de leefbaarheid dient financieel flink gecompenseerd te worden door de provincie. Het potje dat de provincie nu ter beschikking wil stellen is volstrekt onvoldoende", aldus Thea Jetten, woordvoerder GroenLinks.

Lees verder

Vervolgvragen overlast mestverwerker Willems Horst a/d Maas

Met verbazing hebben wij ( D66, PvdA en GroenLinks) kennisgenomen van de berichten “Mestfabriek mag juist meer mest gaan verwerken”, d.d. 30 juni 2020 en “Horst boos op provincie over uitbreiding Willems”, d.d 1 juli 2020, in Dagblad de Limburger. Gelet op het feit dat onze eerdere vragen, d.d. respectievelijk 15 en 20 mei 2020, nog niet zijn beantwoord binnen de daarvoor geldende termijn, leidt dit bij ons tot de volgende vragen:

Lees verder

Voorjaarsnota….over hoe kwetsbaar we zijn

Het is al voor het derde jaar op rij een droog en heet voorjaar, 30 graden in notabene Siberië, er is een stikstof- klimaat én een Corona crisis.. Vandaag, 26 juni, wordt in Provinciale Staten de voorjaarsnota behandeld. GroenLinks pleit hier (weer!) om echt vaart te maken met de zo noodzakelijke energietransitie en maatregelen om de stikstof terug te dringen. Maar ook verruiming in het sociaal domein omdat we juist ook op dit vlak de Limburgers willen steunen. Denk alleen maar aan hun gezondheid. Wat betreft MAA heeft GroenLinks het volgende ingebracht: “Blijft de provincie een onrendabel vliegveld, dat de Limburger handenvol geld kost, unverfrohren exploiteren, met alle financiële risico's van dien? En hoe past dat bij alle mooie woorden over duurzaamheid en klimaat?” genoemd bij het missiegedreven economisch beleidskader. Uiteraard heeft GroenLinks ook een aantal moties ingediend zoals de motie brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen. Hierbij roepen we het college op om de sustainable development goals van de VN als koers te zien bij de uitwerking van dit economisch herstel. Fractievoorzitter Thea Jetten eindigde haar bijdrage met een oproep. Want GroenLinks wil investeren in een transitie en wel in een majeure slag. In een schone toekomst voor de nieuwe generatie Limburgers. Dit is hét moment.

Lees verder

GroenLinks dient motie inzake verbod op glyfosaat in pachtcontracten in

Vrijdag 12 juni werd het landbouwbeleid voor de komende 4 jaar in Limburg besproken. GroenLinks hield een stevig pleidooi voor een radicale koerswijziging: inzetten op natuurinclusieve kringlooplandbouw in plaats van vasthouden aan grootschalige landbouw. GroenLinks riep de gedeputeerde ook op om een verbod op glyfosaat in pachtcontracten van de provincie op te nemen. De motie werd mee ingediend door PvdA, PvdD, SP, 50plus en D66. De stemming vindt plaats op 29 juni a.s. 

Lees verder

Online meet-up "Cultuur na Corona" op 10 juni om 20:00u. Meld je aan!

De Corona crisis heeft de wereld op zijn kop gezet.

In vorige meet-ups, georganiseerd door GroenLinks Maastricht (iedereen welkom!), is aandacht besteed aan een andere kijk op arbeid en inkomen en armoede naast ecologie en duurzaamheid, nu is het culturele veld aan de beurt. Want dat is het domein waar de grootste klappen vallen en de minste oplossingen worden geboden. Het is het domein waar veel creativiteit aan de dag wordt gelegd, maar het is ook het domein dat traditioneel vaak zo slecht betaald wordt, dat er nauwelijks buffers zijn opgebouwd waarmee zulke lange periodes zonder werk en inkomen zouden kunnen worden opgevangen.  Minder bekend is ook, dat de culturele sector met 3,7% bijdraagt aan de nationale economie en tevens verantwoordelijk is voor meer dan 4% van de werkgelegenheid. Er is dus alle reden toe om juist deze sector snel te ondersteunen, ook omdat de cultuur bovendien effecten heeft op het welzijn en de welvaart in andere sectoren. Daarom willen we in deze meet-up met cultuurmakers en politici in gesprek gaan om te kijken aan welke oplossingsrichtingen en acties we kunnen denken.

Aanwezig zullen zijn:

Richard Loomans (muziekgieterij)

Nicolle van Lith (Cultuur in Bedrijf Limburg)

Ruud van Eeten (Huis voor de Kunsten).

Diederik Imfeld (voorzitter landelijke werkgroep cultuur van GroenLinks)

Tim van Dijk (GroenLinks fractie Provinciale Staten)

Iets later schuift ook Niels van den Berge (Tweede Kamerlid GroenLinks) aan.

Aanmelding weer via maastricht@groenlinks.nl

Zorgen over effecten verspreiding landbouwchemicaliën

Onderzoek in Drenthe naar de verspreiding van landbouwbestrijdingsmiddelen in beschermde natuurgebieden in die provincie laat zien dat de verspreiding er van verder reikt dan verwacht. En dit terwijl we al met de zeer negatieve effecten van stikstof op de natuurgebieden te maken hebben. GroenLinks Limburg is zeer bezorgd over de situatie in onze provincie en heeft een reeks vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld.

Lees verder

Pagina's