Nieuws

GroenLinks bezorgd om natuurbeleid provincie

Uit een onlangs ontvangen brief van de provincie maakt de GroenLinksfractie op dat op de gelden voor het natuurbeleid (dat overgeheveld is van het Rijk naar de provincies)  flink gekort gaat worden. 18% Minder dan in 2017. GroenLinks heeft hier grote zorgen over. Reeds eerder zijn die zorgen kenbaar gemaakt. Onder meer bij de behandeling van de Natuurvisie 2016 op 10 februari jl. heeft GroenLinks al om extra middelen voor Natuur gevraagd. Het Planbureau voor de Leefomgeving constateerde in het rapport ‘Lerende evaluatie van het Natuurpact’ van 25 januari 2017 dat de Provincie Limburg minder ambieert dan wenselijk is op het gebied van Natuur. Hierbij heeft GroenLinks opnieuw gewezen naar het manifest ‘Limburgs Groen: van denken naar doen’ dat 18 samenwerkende organisaties op het vlak van natuur, milieu en toerisme in februari 2015 al hebben uitgebracht met analyses van knelpunten en duidelijke aanbevelingen inzake het Limburgs beleid rondom Natuur. Met de enorme teruggang van het budget voor Natuur vanaf 2018 lijken de ambities nog verder naar beneden bijgesteld te moeten worden waarbij de kloof tussen wat het PBL als wenselijk acht en wat de Provincie in praktijk doet alsmaar groter dreigt te worden. 

Lees verder

Herindeling Landgraaf-Heerlen

Op 6 en 7 juli bogen Provinciale Staten zich over de herindeling Landgraaf-Heerlen. Eerder belegde de provincie 2 informatiebijeenkomsten, nadat zij het heft voor een fusie overgenomen had van beide gemeenten. Tot en met 2016 trokken de gemeenten gezamenlijk op; vóór een fusie. Door de draai van één fractie in de Landgraafse raad werd de mening in de Landgraafse politiek afgelopen januari plotseling anders, de coalitie viel en de nieuwe coalitie was mordicus tegen herindeling, onderzoeken van deskundigen ten spijt.  De Landgraafse raad nam wel een motie aan met de strekking dat de eigen schaal onvoldoende was. De opkomst van de infobijeenkomst in Heerlen was redelijk bescheiden en de meningen waren gematigd, grote weerstand was niet te ontdekken. In Landgraaf was het Streeper Kruis dik gevuld. En de emoties liepen, zoals verwacht, hoog op.. Wat aan beide bijeenkomsten gelijk was, zo viel op, was wie er kwamen opdagen. De toch wat meer op leeftijd zijnde inwoners. Jongeren tot dertig jaar lijkt dit nauwelijks tot niet te interesseren. Jammer, vindt GroenLinks, zij zijn toch de toekomst. En GroenLinks is er van overtuigd dat alleen een sterkere, grotere gemeente de uitdagingen op m.n. sociaal gebied in deze regio het hoofd kan bieden en is dus voor deze herindeling, al maakt onze fractie zich zorgen om de bestendigheid van deze nieuwe gemeente.

Lees verder

Voorjaarsnota 2017: Waar zet GroenLinks op in?

7 juli jl. was de behandeling van de jaarlijkse Voorjaarsnota, een korte  terugblik op de bestuursplannen van de coalitie en op hoofdlijnen presentatie van plannen en prioriteiten voor komend jaar. Maar GroenLinks heeft zelf ook prioriteiten, zoekt daar steun voor bij andere partijen en wil zo het college van GS via moties, amendementen of via de mondelinge bijdrage op pad sturen ook met déze prioriteiten aan de slag te gaan. Deze keer vroeg de fractie aan de kersverse landbouwgedeputeerde Mackus om de biologische landbouw eindelijk eens serieus te gaan nemen en via een aantal maatregelen deze sector uit haar achterstandpositie in deze provincie te halen. En wel per 1 januari 2018, want onze biologische boeren en boeren die willen omschakelen naar biologische landbouw hebben nogal wat financiële hobbels te nemen.  Het wordt volgens GroenLinks hoog tijd dat aan de in de motie genoemde maatregelen uitvoering gegeven wordt! De gedeputeerde gaf aan dat hij de motie van GroenLinks en Partij voor de Dieren wel degelijk serieus nam en op die maatregelen terugkomt in een vervolgoverleg. Wij hielden daarom de motie aan en blijven de vinger strak aan de pols houden.  Verder vroeg de fractie via een motie aandacht voor maatregelen ter bevordering van een betere leefomgeving voor bestuivende insecten.

Lees verder

Voorjaarsnota 2017: Waar zet GroenLinks op in?

7 juli jl. was de behandeling van de jaarlijkse Voorjaarsnota, een korte  terugblik op de bestuursplannen van de coalitie en op hoofdlijnen presentatie van plannen en prioriteiten voor komend jaar. Maar GroenLinks heeft zelf ook prioriteiten, zoekt daar steun voor bij andere partijen en wil zo het college van GS via moties, amendementen of via de mondelinge bijdrage op pad sturen ook met déze prioriteiten aan de slag te gaan. Deze keer vroeg de fractie aan de kersverse landbouwgedeputeerde Mackus om de biologische landbouw eindelijk eens serieus te gaan nemen en via een aantal maatregelen deze sector uit haar achterstandpositie in deze provincie te halen. En wel per 1 januari 2018, want de positie van onze biologische boeren en boeren die willen omschakelen naar biologische landbouw hebben nogal wat financiële hobbels te nemen.  Het wordt volgens GroenLinks hoog tijd dat aan de in de motie genoemde maatregelen uitvoering gegeven wordt! De gedeputeerde gaf aan dat hij de motie van GroenLinks en Partij voor de Dieren wel degelijk serieus nam en op die maatregelen terugkomt in een vervolgoverleg. Wij hielden daarom de motie aan en blijven de vinger strak aan de pols houden.  Verder vroeg de fractie via twee moties aandacht voor maatregelen ter bevordering van een betere leefomgeving voor bestuivende insecten. Deze insecten zijn nl. een belangrijke schakel in onze voedselketen. Deze motie werd breed gesteund. Als laatste wees de fractie GS nog eens op een artikel in dagblad * Trouw, waar ook enkele hoogleraren uit Limburg het a.s. kabinet oproepen om Nederland koploper te maken in de nieuwe groene economie. Wij vroegen GS deze Limburgse hoogleraren in het provinciehuis uit te nodigen en het met hen te hebben over concrete groene maatregelen voor Limburg. Deze kans moeten wij niet laten liggen! In een volgende commissie zal dit voorstel verder uitgewerkt gaan worden en om die reden werd deze motie ook aangehouden.

Lees verder

Vragen aan GS over woonwagencultuur in Limburg

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van GS over het beschermen van de woonwagencultuur in Limburg. In 1999 is nl. de woonwagenwet afgeschaft, waardoor gemeenten de verantwoordelijkheid kregen voor het woonwagenbeleid. Sindsdien zijn veel gemeenten sterfhuisconstructies gaan hanteren, wat erop neer komt dat wanneer een standplaats vrijkomt deze niet opnieuw vergeven zal worden. Ook hoeven gemeenten door het afschaffen van de woonwagenwet niet langer het afstammingsbeginsel te hanteren, waardoor mensen zonder een achtergrond in de woonwagencultuur dus ook een standplaats kunnen krijgen. Dit betekent uiteindelijk dat de hechte gemeenschappen die de oorspronkelijke  woonwagencultuur kenmerken opgebroken dreigen te worden en het voorbestaan van deze cultuur bedreigd wordt. Nederland heeft zich verplicht in verschillende verdragen die cultuur te waarborgen.

Lees verder

Mensenketting voor sluiten Tihange indrukwekkend

25 Juni was een indrukwekkende dag om nooit te vergeten. Zo'n 50.000 mensen uit Nederland, Duitsland en België sloten om 15.00 uur de mensenkettking. Ook vele leden van GroenLinks Limburg deden mee op verschillende plaatsen in de ketting. Zo bijzonder om er te staan naast alle soorten van groepen en individuen uit 3 landen in deze dichtbevolkte regio met allemaal dezelfde bezorgdheid. En het was nog gezellig en inspirerend ook. GroenLinks stond zij aan zij met haar groene partners uit de euregio, waar zij wat betreft Tihange en vele andere grensoverschrijdende groene onderwerpen samenwerken. Deze dag was een niet mis te verstaan signaal aan de eigenaren van de centrale die veel geld verdienen met het openhouden er van. GroenLinks Limburg dankt de organisatie voor het geweldige werk dat ze verzet heeft, dat was een gigantische klus. De strijd gaat door..

Pagina's