Geacht College,

In het artikel “Vracht MAA: geen 2835 jobs, maar 1740” uit Dagblad De Limburger van 29 oktober 2020 blijkt dat de eerder gebruikte werkgelegenheidscijfers die MAA voort zou brengen niet kloppen. Onze fractie is erg geschrokken van het feit dat het verschil tussen de echte cijfers en de foute cijfers erg groot is. De totale werkgelegenheid is niet 2835, maar 1740 en het directe aantal werkzame personen bedraagt niet 1896 maar 1114. Dat brengt met zich mee dat de totale toegevoegde waarde van de luchthaven over 2018 niet 212 miljoen Euro is, maar slechts 137 miljoen Euro.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen voor uw College:

1. Wanneer is uw College op de hoogte gesteld van de foute werkgelegenheidscijfers?

2. Was uw College op de hoogte van de wijze waarop de cijfers uit de Luchtvrachtmonitor 2018 zijn samengesteld? Wat vindt uw College ervan dat de analyse die aan die cijfers ten grondslag ligt onvoldoende zorgvuldig is uitgevoerd?

3. Wat vindt uw College van het feit dat MAA zelf met opzet veel te rooskleurige cijfers heeft verstrekt?

4. Bent u met GroenLinks van mening dat MAA hiermee uw College en Provinciale Staten willens en wetens op het verkeerde been heeft gezet en daarmee ook de besluitvorming rond MAA fout heeft beïnvloed?

5. Wat vindt uw College van de juiste werkgelegenheidscijfers? Vindt u deze cijfers voldoende hoog om verdere subsidiëring van MAA te rechtvaardigen?

6. Is uw College met GroenLinks van mening dat de afwijking tussen de foute en juiste cijfers een dusdanig grote afwijking is dat een hernieuwde discussie over het bestaansrecht van MAA gerechtvaardigd is? Zo neen, waarom niet?

7. Welke invloed hebben deze nieuwe cijfers op het onderzoek dat door de heer Van Geel is uitgevoerd? De resultaten van het onderzoek zouden rond deze tijd gepubliceerd worden. Zorgt de correctie van nieuwe cijfers ervoor dat de heer Van Geel zijn adviezen zal bijstellen? En heeft herziening van de adviezen gevolgen voor de termijn waarop deze adviezen beschikbaar zullen zijn? Indien deze adviezen later beschikbaar zullen zijn dan oorspronkelijk gepland, wordt dan nieuwe besluitvorming gerelateerd aan MAA, zoals de baanverlenging, naar een later moment verschoven?

8. Uw College heeft op basis van deze foute cijfers brieven gestuurd naar de Tweede Kamer om het belang van MAA aan te tonen en onder andere te pleiten voor het niet invoeren van de luchtvrachttaks. Bent u van plan deze cijfers richting de Tweede Kamer te corrigeren? Zo ja, gelieve Provinciale Staten een afschrift van deze brief te bezorgen. Zo neen, waarom bent u zulks niet van plan te doen?

De correctie op de cijfers is er gekomen dankzij onderzoek van de Alliantie tegen uitbreiding MAA. Eerder werd de actiegroep op dit punt nog niet serieus genomen. Deze actiegroep heeft vaker andere klachten m.b.t. het vliegveld gemeld, zoals de geluidsoverlast. Meldingen over geluidsoverlast werden tot nu toe door MAA afgedaan als minimaal en metingen door de omwonenden werden niet serieus genomen.

 9. Nu blijkt dat omwonenden een juiste bijdrage hebben geleverd aan de wetenschap over de werkgelegenheidscijfers, is uw College van mening dat ook de metingen door de omwonenden met eigen meetsystemen door MAA serieus genomen moeten worden? Overweegt u cijfers m.b.t. geluidsmetingen die door de omwonenden worden verricht d.m.v. EANS wel naar het KICL door te geleiden zodat resultaten ook op laatstgenoemde platform beschikbaar worden en in de rapportages van het KICL meegenomen kunnen worden? Gelieve uw antwoord toe te lichten.