Met de berichtgeving rond dreigende drinkwaterschaarste als gevolg van bijvoorbeeld aanhoudende droogte, heeft Statenlid Kathleen Mertens namens de fractie GroenLinks Limburg een aantal schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld waarvan de antwoorden helder moeten maken of wij ons in Limburg zorgen moeten maken over de toestand van óns grondwater en of we onze beschermingsregels ten aanzien van het beschermen van ons drinkwater moeten aanscherpen.

 

Als gevolg van gewijzigde mestwetgeving (afschaffing derogatie) per 1 januari 2023 wordt al gevreesd voor een nog snellere achteruitgang van de toestand van het grondwater. De opheffing van derogatie zou immers kunnen zorgen voor onbedoelde effecten die bij omzetting van gras- naar bouwland kunnen optreden. Mais neemt namelijk minder stikstof op dan gras, met als gevolg een toename van nitraatuitspoeling naar het grondwater.

 

Provincie Limburg draagt via de Drinkwaterwet de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het grondwater voor drinkwaterproductie. Bovendien vereist de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) dat de kwaliteit van het grondwater niet achteruit mag gaan en dat aan de normen voor onder meer gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw wordt voldaan.