Kathleen Mertens vraagt in het ingediende document allereerst naar de juistheid van de informatie omtrent het beantwoorden van deze handhavingsverzoeken, waarom deze verzoeken pas eind 2024 zullen worden afgedaan en of dit niet eerder kan. Daarnaast uit de fractie zorgen over de mogelijke verslechtering van de hydrologische situatie door het behoud van deze beregeningsputten. GroenLinks Limburg vraagt zich af of de Provincie hiermee in strijd handelt met de Natuurbeschermingswet en of er voldoende ambtelijke capaciteit is om deze handhavingsverzoeken te behandelen.

De partij stelt ook vragen over de opkoopregelingen in de regio die kunnen leiden tot vrijkomende agrarische gronden. GroenLinks wil weten hoeveel agrariërs hieraan deelnemen en wat de Provincie doet om te voorkomen dat deze gronden worden gebruikt voor activiteiten zoals lelieteelt en graszodenbedrijvigheid, aangezien die een negatieve invloed hebben op de bufferzones van de genoemde N2000-gebieden.

Tot slot roept GroenLinks op tot meer transparantie van de Provincie over hydrologische en ruimtelijke processen rondom de Groote Peel en de MariaPeel en vraagt om nog dit jaar een informatiebijeenkomst te beleggen over deze onderwerpen.
Kathleen Mertens, Statenlid voor GroenLinks Limburg, benadrukt het belang van de ingediende vragen: "Het behoud van onze waardevolle natuurgebieden moet prioriteit hebben. We roepen de Provincie Limburg op om snel en adequaat te handelen om de waterhuishouding in de bufferzones te beschermen en zullen nauwlettend toezien op de genomen maatregelen."