Een inclusieve samenleving: iedereen, altijd, overal! Zijn wie je wilt zijn, ongeacht wie je bent of wat je bent. GroenLinks staat voor vrijheid en vrijzinnigheid. We gaan respectvol met elkaar om. Ook al is iemand niet zoals jij: we geven elkaar een kans, altijd.

In Limburg wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons allemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven. Inclusief betekent voor ons dat verschillen tussen mensen geen belemmering mogen zijn voor deelname aan de samenleving, maar dat verschillen een meerwaarde hebben. Omdat we weten dat waar mensen met verschillende identiteiten, mannelijk, vrouwelijk, zwart, wit, gelovig of niet gelovig, hetero, homo, samen werken en leven, zij meer succes hebben en plezier beleven aan waar ze mee bezig zijn. Of dat nu binnen een werkomgeving, woonomgeving, onderwijs, vereniging, de buurt of bij vrienden is. Want ieder heeft zijn talenten en eigenschappen.

Sociaal en rechtvaardig: tegen discriminatie en racisme, GroenLinks staat niet alleen voor jouw vrijheid, maar voor de vrijheid van iedereen. Wij vinden dat alle mensen zelf vorm moeten kunnen geven aan hun leven, dus ook in Limburg! Binnen een diverse samenleving zijn respect en acceptatie zeer belangrijke waarden. We zullen ons dan ook op alle mogelijke manieren inzetten om tegenstellingen in de samenleving te voorkomen of weg te nemen. Het bestrijden van discriminatie en achterstelling heeft een hoge prioriteit.

De Provincie streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de lokale samenleving. Helaas kunnen in de Limburgse samenleving sommige mensen met een biculturele achtergrond, vluchtelingen, jongeren, ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking minder goed meekomen dan de rest. Dat heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid, welzijn en welvaart. Ook eenzaamheid en discriminatie spelen een rol.

GroenLinks wil dan ook dat de provincie het Roze Loper certificaat gaat aanjagen als vereiste in de aanbestedingsprocedures van de Limburgse gemeenten. Instellingen die subsidie van de Provincie ontvangen, gaan werk maken van diversiteit binnen hun organisatie. Na afloop van het subsidiejaar wordt er een verantwoording opgesteld waarin deze diversiteit terug te zien zal zijn.

GroenLinks wil aanjagen dat scholen in hun lessen meer aandacht besteden aan diversiteit. Geen enkele leerling mag worden uitgesloten. Iedereen doet mee!

Ook streven we naar het uitbreiden van het aantal ontmoetingsplekken voor kwetsbare groepen met aandacht voor activiteiten in kleinere (kerk)dorpen. Verspreid over de provincie zijn er voldoende ontmoetingsmomenten voor lhbti-ers. In het bijzonder ook voor vluchtelingen en niet-Nederlandstaligen. Verenigingen die de belangen van lhbti-ers behartigen gaan integraal samenwerken.

Wil je meer weten? Kijk in ons programma: