Zorgen om verslechterende drinkwaterkwaliteit Maas

Riwa-Maas, het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven dat o.a.  het Maaswater gebruikt als grondstof, publiceert jaarlijks een rapport over de waterkwaliteit. In dit op 12 september jl. verschenen jaarrapport slaat Riwa alarm omdat ze steeds meer nieuwe stoffen in drinkwaterbronnen signaleren waarvoor nog geen normering is vastgelegd, zoals dat bij de stof pyrazool in 2015 uiteindelijk wel gebeurd is door de minister. In 2016 bleek de Maas 170 dagen te vies om drinkwater van te maken. GroenLinks is erg geschrokken van deze berichtgeving. Zo zorgden bij het innamepunt in Heel vorig jaar afvalstoffen uit de industrie voor 39 % van de overschrijdingen, gewasbeschermingsmiddelen voor 35 % en geneesmiddelen voor 25 %.  Extra punt van zorg is dat er door de klimaatverandering periodes met laagstaand water  toenemen, m.n. in de zomer, waardoor de concentraties verontreinigende stoffen in verhouding toenemen. Zowel voor de bedrijven, maar ook voor de provincie is hier een rol weggelegd. GroenLinks heeft  hier dan ook vragen aan GS over gesteld.

  1. Deelt GS de zorgen van de GroenLinksfractie over het bericht van RIWA dat de kwaliteit van het drinkwater uit de Maas in toenemende mate in gevaar komt?  Zo nee, gaarne een motivering waarom niet.
  2. Heeft GS, mede n.a.v. dit zorgelijke rapport, maatregelen op het oog wat betreft het meten bij de innamepunten en bij het afgeven van vergunningen aan bedrijven?
  3. Wat betreft het meten van de verontreinigde stoffen, vindt GS dat dit intensiever en beter zou moeten ? Zou GS haar antwoord in deze willen toelichten?
  4. Heeft GS een duidelijke visie en beleid voor wat betreft het meten van nieuwe verontreinigende stoffen, zodat deze benoemd worden?  Gaarne uw antwoord toelichten.
  5. Vindt GS  dat er voor die stoffen normeringen vastgesteld moeten gaan worden? En is GS   bereid daarvoor actief bij de minister te gaan lobbyen, zoals bij pyrazool destijds, en  op welke termijn denkt GS dat te gaan doen?
  6. Wat betreft het afgeven van vergunningen aan (chemische) bedrijven ligt het voor de hand dat GS strengere eisen aan de vergunning-vragende bedrijven gaat opleggen om zodoende verbetering van de Maaswaterkwaliteit te bewerkstelligen. Zou GS kunnen vertellen met welke maatregelen men bezig is en welk effect(en) men van deze maatregelen verwacht?
  7. Het ( al vervuilde) Maaswater komt via de Belgische grens ons land binnen. Afgelopen zomer nog zijn scoutinggroepen ziek geworden door verontreiniging van de Ourthe, een zijrivier van de Maas. Heeft GS (regulier) overleg met de Belgische collega’s over de vervuiling in België van het Maaswater en haar zijrivieren? 
  8. Oefent GS druk uit op de verantwoordelijke (buitenlandse) politici om die vervuiling door Belgische bedrijven aan te pakken? Is er overleg in Europees verband over deze materie waar GS aan deelneemt of over wordt geïnformeerd ? Gaarne een toelichting op uw antwoord.
  9. En ziet GS tenslotte ook een rol weggelegd wat betreft het bewust maken van burgers wat betreft het gebruik van bepaalde producten die schadelijk zijn voor de waterkwaliteit die nu door toilet en wasbak worden gespoeld ? Zo nee gaarne een motivering waarom niet, zo ja gaarne uitleg welke rol men ziet.
  10. Indien GS nu geen rol ziet voor wat betreft voorlichting naar burgers (en bedrijven) is  GS wel bereid om een campagne te ondersteunen ter vergroting van de bewustwording van de eigen (vervuilende) bedrage van burgers (en bedrijven) voor wat betreft de vervuiling van het oppervlaktewater ? Gaarne een motivering van uw antwoord.