Zorgen om verontreiniging drinkwater vanwege doorsijpelen zware metalen voormalig terrein Edelchemie

Heel wat jaren speelden grote zorgen omtrent de bodemvervuiling door recyclingbedrijf Edelchemie en de gevolgen daarvan  voor het milieu en de volksgezondheid. Uiteindelijk moest de provincie opdraaien voor de kosten van het schoonmaken van het terrein. Bij een werkbezoek van onze fractie in mei aan het Waterproductiebedrijf in Heel bereikten ons (wederom) zorgelijke berichten omtrent vervuiling van het Maaswater (dat ook voor drinkwater gebruikt wordt) vanwege het doorsijpelen van zeer schadelijke chemische stoffen op het voormalige terrein van Edelchemie die tot ver in de bodem terecht zijn gekomen en uiteindelijk het grondwater bereiken. Het gevaar is dus nog niet geweken. Daarop heeft onze fractie op 8 mei schriftelijke vragen aan GS gesteld. Er werd geantwoord dat eind 2018  een aanvullend onderzoek  naar de meest optimale grondwatersaneringsvariant dit najaar zal zijn afgerond. GroenLinks stelt nu wederom schriftelijke vragen aan GS en is benieuwd naar de resultaten van het onderzoek.
 

Thans is een paragraaf in de Begroting 2019 gewijd aan de verdere ontwikkeling van de bodemsaneringsoperaties en een duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond. De uitvoering van de noodzakelijke saneringsmaatregelen van de locatie Edelchemie is een onderdeel daarvan. Bestudering hiervan roept bij onze fractie de volgende vragen op:

  1. Is het voornoemd onderzoek naar de omvang van de schade en de meest optimale grondwatersaneringsvariant inmiddels (bijna) afgerond?
  2. Kan inmiddels inzicht worden gegeven in de risico’s dat deze historische bodemverontreiniging met zich heeft meegebracht m.b.t. de natuur, water, milieu, landbouw, drinkwaterwinning en gezondheid van mens en dier? 
  3. Is de locatie van Edelchemie een door UvW aangewezen spoedlocatie opgenomen in de door haar opgestelde Lijst C?
  4. Zo ja, betekent dit dat hiervoor een beschikking ex art. 37 Wb is vastgesteld? 
  5. Zo ja, wat is het beleid t.a.v. de looptijd voor sanering van spoedlocaties? Graag een onderbouwing m.b.t. risicobeheersing en beveiligingsmaatregelen.
  6. In de Begroting 2019 zien wij middelen hiervoor gereserveerd tot 2022? In hoeverre is dit indicatief voor de looptijd van het saneringstraject?
  7. Is er sprake van enige vertraging in het saneringstraject? Zo ja, waardoor komt dat?
  8. Wat zijn de risico’s en hoe groot zullen deze worden indien het saneringstraject nog meer vertraging oploopt?
  9. Wat is de stand van zaken m.b.t. de financiering van het saneringstraject? Is reeds te zeggen wat het de Provincie exact gaat kosten?