GroenLinks maakt zich zorgen om de onoverzichtelijke en dus onveilige situatie voor wat betreft de oversteekmogelijkheden van (brom)fietseres en voetgangers bij deze rotonde en vraagt het college om maatregelen. 

Bedoelde oversteek wordt druk gebruikt door aanwonenden van de Lingsforterweg (oost), toeristen en gebruikers van een voetbalcomplex, waaronder veel kinderen. (Brom)fietsen kunnen (in twee richtingen) de N271 oversteken aan de zuidzijde van de rotonde. De oversteek kan worden onderbroken (opstelstrook) tussen de noordelijke en zuidelijke richting. Zowel in de rijrichting noord als die voor zuid zijn er ter hoogte van de oversteek nog twee rijbanen. Dat maakt de situatie onoverzichtelijk. Dat klemt temeer omdat met name Duitse automobilisten veelal bij het zien van fietsers stoppen. Men denkt dan te kunnen oversteken doch veelal komt dan op de tweede rijbaan alsnog een automobilist die doorrijdt. Dat probleem doet zich in de zuidelijke rijrichting sterker voor dan in de noordelijke omdat men dan (na het passeren van de rotonde) weer snelheid gaat maken. Naar aanleiding van bovenstaande is een bezoek gebracht door een ambtenaar van de provincie Limburg waarin het probleem van de verkeersveiligheid erkend werd, maar een eventuele oplossing bleek volgens de ambtenaar niet (politiek) haalbaar.

De situatie geeft aanleiding tot de volgende vragen:

1. Kent het college de (veiligheids)problematiek rondom de rotonde?

2. Erkent het college dat hier sprake is van een onoverzichtelijke en dus gevaarlijke situatie? De verkeersgroep is zelf met een aantal oplossingen gekomen om de situatie te verbeteren:  (Knipper)lichten die werken als een fietser/voetganger staat te wachten (zoals destijds in Afferden)  De rotonde binnen de bebouwde kom brengen, zodat fietsers voorrang hebben.  Wijziging van de wegindeling.

3. Is het college op de hoogte van de voorgestelde oplossingen vanuit de werkgroep verkeer?

4. Zo ja is het college bereid (een van) deze oplossingen door te voeren 5. Zo nee waarom niet?