In maart 2018 is het faillissement van BAG B.V. uitgesproken. Een bedrijf dat vervuilde grond en bedrijfsafvalstoffen verwerkte tot (of in) grondstoffen. Voornamelijk werd verontreinigde grond gemengd met cement om toe te passen als bouwstof voor funderingen van wegen en terreinen. Op het terrein van de locatie(s) in Stein ligt ongeveer 85 duizend ton grond en bouwstoffen, waaronder vervuilde grond die gesaneerd dient te worden. Hierover zijn meerdere malen schriftelijk vragen gesteld aan uw college door de fractie PvdA Limburg. Uit de antwoorden m.b.t. het bevoegd gezag en aansprakelijkheid zijn we destijds niet veel wijzer geworden: e.e.a. moest nog nader worden onderzocht/uitgezocht. Inmiddels, 2 jaar verder, weten we nog steeds niet wat de stand van zaken is, met andere woorden: of de vervuilde grond reeds is afgevoerd/verwerkt/onschadelijk gemaakt, en bij wie de rekening komt te liggen.

Om die reden legden wij GS de volgende vragen schriftelijk voor:

1. Is de vervuilde grond van 85 duizend ton reeds gesaneerd? Zo nee, waarom niet?

2. Welke nadelige gevolgen heeft de aanwezigheid (blootstelling) van vervuilde grond van die hoeveelheid op milieu, lucht, grond, water, leefomgeving, mens en dier tot nu toe (gehad)? Uit de beantwoording van eerder gestelde vragen maken wij op dat het juridisch een nog onuitgemaakte zaak is wat betreft de aansprakelijkheid voor de te maken kosten, omdat sinds de inwerkingtreding van de Wabo niet duidelijk was wie als bevoegd gezag diende op te treden: het college van B&W gemeente Stein of de Provincie. In de praktijk zijn destijds de rollen niet goed afgebakend/verdeeld/afgesproken, althans dat leiden we af uit de beantwoording van eerder gestelde vragen. Onzes inziens is dit te wijten aan de arbitraire interpretaties van beide partijen over het vraagstuk wie als bevoegd gezag handhavend diende op te treden.

3. Is uw college het met ons eens dat uitstel van sanering, als gevolg van een verschil van mening over aansprakelijkheid, alleen maar leidt tot verdere toename van de schade, en als gevolg daarvan tot hogere (herstel)kosten? Zo nee, waarom niet?

4. Is uw college bereid om de sanering van de vervuilde grond voortvarend op te pakken zodat z.s.m. de onzekere situatie wordt opgeheven? Zo nee, waarom niet? Ook dit onderhavig probleem bij de gefailleerde BAG B.V. is een gevolg van het afschaffen van de mogelijkheid om een financiële zekerheid op te nemen in een omgevingsvergunning milieu, gaf uw college eerder aan.

5. Wat kunt u ons mededelen over het voornemen van de regering om de wettelijke mogelijkheid van een financiële zekerheidsstelling in de Omgevingswet op te nemen? Is dit inmiddels meer dan alleen een voornemen?

6. Wat kunt u ons mededelen over de voortgang van het overleg hierover in IPO-verband? Is er inmiddels zicht op een toezegging van het ministerie zulks te gaan realiseren? Zo nee, waarom niet?

7. En wat gaat uw college eraan doen om zulks alsnog gerealiseerd te krijgen?