Waterstoftankstation in Limburg?

GroenLinks daagt de provincie uit om in het kader van haar  mobiliteitsplan waar ambities en regionale  uitdagingen betreffende de mobiliteitsopgaven uiteengezet zijn, ook eens te kijken naar de mogelijkheden om een rol te vervullen in het mogelijk maken van waterstoftankstations. Bijvoorbeeld daar waar de markt  initatieven ontplooit een stimulerende rol vervullen. Immers, toekomstbestendige, slimme en schone mobiliteit is een van de mogelijkheden om CO2-reductiedoelstellingen te behalen.

Om deze reden legden wij het college van GS de volgende schriftelijke vragen voor:

  1. Hoeveel waterstof gerelateerde projecten zijn momenteel binnen het Jaarlijks Investeringsprogramma Mobiliteit (JIP) in uitvoering? Indien dat niet zo is, waarom niet?
  2. Hoe groot is het aantal aanvragen voor waterstof gerelateerde projecten?
  3. Hoeveel ervan heeft betrekking op een initiatief met een waterstoftankstation?
  4. Zijn er in Limburg  initiatieven bekend voor de schone opwekking van Waterstof? Is uw college bereid dergelijke initiatieven te stimuleren?
  5. Is uw college het met ons eens dat met name voor vrachtverkeer, bussen en (niet elektrisch aangedreven) treinen waterstof toekomstbestendig is? Zo nee, waarom niet?
  6. Is uw college bereid de mogelijkheden te ontplooien voor waterstoftankstations om en nabij logistieke centra waar dagelijks honderden vrachtwagens in het verkeer gebezigd zijn, zoals het Distributiecentrum Action in Echt? Zo nee, waarom niet?
  7. Tot slot, in november 2017 heeft een herijking van het JIP plaatsgevonden, wanneer kunnen wij dit dynamisch en jaarlijks geactualiseerd investeringsprogramma dit jaar verwachten?