Het wordt steeds duidelijker dat we als Limburgse samenleving nog lang niet klaar zijn met de effecten die het Coronavirus met zich meebrengt: grootschalige infectie van de bevolking, ziekte en bovenmatige sterfte en maatschappelijke onrust.  Als samenleving worden we steeds bevattelijker voor dergelijke infectieziekten door twee factoren: 1. de manier waarop we onze leefomgeving inrichten en 2. de wijze waarop we onze voedselvoorziening vormgeven. GroenLinks vraagt het college hoe we na deze crisis de juiste prioriteiten gaan stellen en de oorzaken van dergelijke uitbraken, zoals luchtverontreiniging, aanpakken. Het inzetten op natuurinclusieve landbouw is er wat GroenLinks betreft een van, evenals het niet stimuleren van ongebreidelde economische groei.

 

De problemen rond deze beide punten vinden hun oorzaak in de gedachte dat economische groei de panacee is voor maatschappelijke problemen. Wetenschappelijke studies wijzen echter uit dat (het verdienen van meer) geld niet of nauwelijks bijdraagt aan gelukkig zijn, wanneer dit boven de basisbehoefte uitstijgt.

-Ad 1)Berichtgeving door de Europese Associatie voor Volksgezondheid (EPHA) maakt duidelijk dat mensen die leven in gebieden met veel luchtverontreiniging (stikstof, fijnstofdeeltjes) veel bevattelijker zijn voor de effecten van ziekten zoals het Coronavirus en ook een veel grotere kans hebben om te overlijden.

-Ad2) Het Coronavirus is een zogenaamde zoönose: en virus dat van dier op mens kan overgaan. Andere voorbeelden zijn de Mexicaanse griep en Q-koorts. Het gevaar van overgaan van ziektes van mens op dier wordt steeds groter wanneer we onze huidige manier van vleesproductie voortzetten.

Deze feiten leiden bij de Statenfractie van GroenLinks tot de volgende vragen, mede naar aanleiding van het Informerend Stuk van GS over de provinciale maatregelen tegen de gevolgen van de  Coronacrisis dd 24 maart 2020:

  1. Het is verleidelijk om na het bedwingen van deze crisis terug te vallen in oude patronen. Is het college het met GroenLinks eens dat de Coronacrisis een wake-up call is om de samenleving te beschermen tegen de oorzaken van dit soort virus-uitbraken? En dat dat niet dient te gebeuren door ongebreidelde economische groei te stimuleren?
  2. Zoals hierboven onder ad 1) wordt aangegeven is luchtverontreiniging een van de oorzaken van het diep ingrijpen van het Coronavirus. De provincie Limburg kent een hoge luchtverontreiniging, zowel absoluut als vergeleken met grote gedeelten van Nederland.

Is het college met GroenLinks van mening dat het, mede gezien de impact van de huidige crisis, prioriteit zou moeten zijn om deze luchtverontreiniging aan te pakken op de kortst mogelijke termijn? Zo ja, wat is het college van zin om daar concreet aan te gaan doen? Zo nee, waarom niet?

  1. De manier waarop in Limburg vee wordt gehouden is nog grotendeels op de intensieve wijze, met dieren in megastallen. Gezien het boven gestelde onder ad 2) kleven daar grote risico’s aan. In de intensieve veehouderij wordt al op grootschalige wijze gebruik gemaakt van antibiotica met de daaraan klevende nadelen voor de gezondheid van mens en dier. Antibiotica hebben echter geen effect op virussen. Is het college het met GroenLinks eens dat er versneld moet worden ingezet op natuurinclusieve landbouw, waarbij afgestapt wordt van het houden van dieren in megastallen? Zo ja, hoe wil het college dit zo goed mogelijk bespoedigen? Zo nee, waarom niet?

We kijken uit naar de beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, Namens de fractie van GroenLinks, Pepijn Baneke, statenlid.