Met deze voorgenomen overheveling worden niet alleen twee specialistische behandel- en verpleegafdelingen verplaatst. Het verplaatsen van deze afdelingen zal op termijn ook de voorzieningen voor spoedeisende hulp leegtrekken. Immers, het is niet logisch een SEH volwaardig in te richten, als de daaraan verbonden afdelingen elders gehuisvest zijn.

De Raad van Bestuur van Ziekenhuis Zuyderland lijkt hiermee een voorschot te nemen op het mogelijk concentreren van volwaardige en hoog specialistische SEH’s in acht ziekenhuizen in Nederland. Deze zgn. houtskoolschets van de toekomstige zorginfrastructuur ligt nog bij het ministerie van VWS. Als deze ontwikkeling werkelijkheid wordt, heeft dat een enorme invloed op de bevolking en de invulling van regionale voorzieningen. Immers, voor hooggespecialiseerde, cruciale zorg, moet men verder reizen. En vaak betreft dit zorg waarbij de toestand van patiënten bij acute klachten snel achteruit kan gaan. In de ogen van GroenLinks betekent dit een fundamentele verslechtering van de zorg.

Inmiddels is deze potentiële ontwikkeling voor 29 burgemeesters, onder aanvoering van Doetinchem, aanleiding geweest een brandbrief met zorgen naar Den Haag te sturen.

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan uw college:

  1. Is het College bekend met de geschetste ontwikkeling in De Limburger?
  2. Is het College het met GroenLinks eens, dat het stopzetten van de samenwerking tussen huisartsen en Zuyderland een groot probleem is voor de inwoners van de Westelijke Mijnstreek?
  3. Is het College het met GroenLinks eens dat de verplaatsing van de afdelingen cardiologie en longgeneeskunde naar Heerlen onwenselijk is, met het oog op de noodzakelijke zorginfrastructuur in de Westelijke Mijnstreek?
  4. Is het College bereid uit te spreken dat de provincie solidair is met de huisartsen in hun protest tegen de voorgenomen verplaatsing?
  5. Alhoewel de provincie geen zeggenschap over de invulling van de zorginfrastructuur heeft, kan het bestuur van de provincie wel acteren, door enerzijds haar zorg hierover te uiten. En anderzijds dor de regie te nemen, betrokken gemeenten en zorgorganisatie te bundelen in een coalitie en vanuit deze coalitie het gesprek (mee) aan te gaan. Is het College daartoe bereid?
  6. Is het College bereid na te gaan of er een Nederland een coalitie gevormd kan worden van regio’s die door de voorgenomen concentratiebeweging hun zorginfrastructuur zien verslechteren, zoals ook in de Achterhoek het geval is?