GroenLinks heeft vragen over de procedure van vergunningverlening voor commerciële helicoptervluchten. Er lijkt voor bezwaar aantekenen onvoldoende tijd. Tevens is GroenLinks benieuwd naar de aard van de vluchten en stelt GS hier vragen over.

Bij besluit van d.d. 25 november 2019 heeft uw college, met inachtneming van art. 8a51 van de Wet luchtvaart, ontheffing verleend aan HeliCentre B.V. voor het opstijgen en landen met vijf helicopters in de gemeente Eijsden-Margraten. De locatiegebonden ontheffing is verleend voor commerciële vluchten, op 29 november 2019, tussen 13:00 en 17:00 uur, voor 50 vliegbewegingen. Met name de procedure vanaf het moment van de aanvraag tot aan het moment van bekendmaking van het besluit tot verlenen van ontheffing roept bij ons enige vragen op.

1. Waarvoor worden de 50 vliegbewegingen precies ingezet? Om wat voor soort activiteit gaat het hier?

2. De aanvraag door HeliCentre B.V. is op 1 november 2019 binnengekomen bij de Provincie. Het besluit is op 25 november 2019 verzonden door GS, en op 27 november publiekelijk gemaakt door gemeente Eijsden-Margraten. Klopt dit? Een belanghebbende wier belang dit besluit rechtstreeks raakt, kan op grond van Algemene wet bestuursrecht, bezwaar aantekenen tegen het besluit binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit.

3. Bent u het met ons eens dat het voor een belanghebbende, die eerst op 27 november kennisneemt van dit besluit, terwijl op 29 november het evenement zich voltrekt, nooit en te nimmer zin heeft om daartegen in bezwaar te gaan?

4. Bent u het met ons eens dat een gang van zaken als in onderhavig geval, in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? En dat het in strijd is met rechtsbeschermingsregels van de AWB?

5. Zo ja, wat kunt u eraan doen om deze omissie te herstellen?

6. In het besluit wordt gesteld dat naast de beperkingen in tijdstip (13-17) ook eisen zijn gesteld aan de vlieglocatie en de geluidsbelasting ten aanzien van woningen en natuur. Kunt u uiteenzetten welke eisen hier worden bedoeld?  De activiteit zou een zekere aantrekkende werking hebben op verkeer. Gesteld wordt dat in de nabijheid van de landingslocatie er voldoende parkeergelegenheid