De GroenLinks fractie heeft kennisgenomen van de mededeling portefeuillehouder inzake aanstelling verkenner proces provinciale vertaling luchtvaartnota voor Maastricht Aachen Airport. Deze aanstelling en de achterliggende redenen roepen bij GroenLinks  vragen op, die de fractie inmddels aan GS gesteld heeft We zijn benieuwd naar de antwoorden..

Vragen aan GS op 29/1:

  1. In de brief wordt in één zin beschreven waartoe het college van GS de heer Van Geel opdracht heeft gegeven. Is dit de enige en volledige omschrijving van de opdracht? Zo ja, kunt u dan alsnog een bredere en duidelijkere omschrijving van de opdracht geven. Zo neen, kunt u de officiële opdrachtverstrekking openbaar maken en aan de leden van Provinciale Staten doen toekomen?
  2. Het College heeft aan de heer Van Geel gevraagd om tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van MAA tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. Heeft uw College hiermee ook het sluitingsscenario als onderwerp van het advies uitgesloten?

Vraag, samen met de PvdD gesteld op 30/1:

  1. Krijgt de heer Van Geel toegang tot alle stukken die betrekking hebben op het dossier Maastricht Aachen Airport, dus inclusief de vertrouwelijke stukken? Zo neen, kunt u dan toelichten waarom niet? Zo ja, kan de heer Van Geel citeren uit deze stukken, of hier anderszins gebruik van maken om zijn verkenning en advies te onderbouwen?