Vragen aan GS over houdbaarheid nulstandbeleid wilde zwijnen

In de provincie Limburg geldt voor wilde zwijnen een nulstandbeleid. Dit houdt in dat alle wilde zwijnen buiten de aangewezen gebieden (In Limburg is dat De Meinweg) worden afgeschoten. Dit beleid is ooit ingevoerd om een op het moment van invoering bestaande situatie te handhaven, namelijk dat er buiten de aangewezen gebieden geen wilde zwijnen meer voorkwamen. Inmiddels is van deze situatie geen sprake meer. Ook buiten deze gebieden zijn gezonde populaties wilde zwijnen. Dit blijkt bijv. uit door de LLTB gepubliceerde cijfers; die laten zien dat in 2016 en 2017 per jaar meer dan 600 wilde zwijnen zijn afgeschoten in Limburg. Dergelijke aantallen zijn alleen te verklaren door een reproducerende populatie. De populatie is ontstaan door migratie van dieren uit omringende gebieden in België en Duitsland. In deze gebieden geldt geen nulstandbeleid en hier leven dan ook gezonde populaties wilde zwijnen. Landschappelijk en qua gebruik zijn deze gebieden vergelijkbaar met de gebieden in Limburg waar wilde zwijnen zich gevestigd hebben. Hieruit blijkt dat in vergelijkbare gebieden wilde zwijnen kunnen leven zonder dat onbeheersbare schade ontstaat. Doordat deze dieren zich weer in hun oorspronkelijke leefgebied gevestigd hebben is de basis voor het nulstandbeleid weggevallen. Desondanks worden de dieren bejaagd en wordt er  aangedrongen op het herinvoeren van drukjacht. Vanuit het oogpunt van natuurontwikkeling is de terugkeer van wilde zwijnen naar hun oorspronkelijke leefgebieden welkom, zo vindt bijv. ook Natuurmonumenten.

 

 

Vragen aan GS:

  1. Is het college van mening dat het nulstandbeleid met betrekking tot wilde zwijnen onhoudbaar is door de vestiging van een populatie in Limburg en de continue migratie vanuit Duitsland en België? Zo ja, gaat het college hieraan consequenties verbinden? Zo nee, waarom niet?
  2. Is de veronderstelling juist, dat uit de ervaringen in aan Limburg grenzende gebieden in België en Duitsland blijkt dat een populatie wilde zwijnen buiten de aangewezen gebieden niet per sé tot onbeheersbare schade leidt? Zo ja, om hoeveel schade gaat het dan wel? Zo nee, waarom is het onbeheersbaar?
  3. Is het college van mening dat pogingen om de nulstand van wilde zwijnen te handhaven tot ongewenste jachtpraktijken zullen leiden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties wil het college hieraan verbinden?
  4. Is college PS bereid het nulstandbeleid te verlaten en een beleid gericht op beheersen van schade door andere maatregelen dan bejaging op te stellen zoals bepleit door Natuurmonumenten en Zoogdiervereniging?
  5. Is er door de provincie Limburg een ontheffing verleend aan jagers in de Gemeente Valkenburg om tussen zonsondergang en zonsopgang op wilde zwijnen te jagen? Zo ja, kan het college aangeven wat de redenen hiervoor zijn?