Voorjaarsnota 2017: Waar zet GroenLinks op in?

7 juli jl. was de behandeling van de jaarlijkse Voorjaarsnota, een korte  terugblik op de bestuursplannen van de coalitie en op hoofdlijnen presentatie van plannen en prioriteiten voor komend jaar. Maar GroenLinks heeft zelf ook prioriteiten, zoekt daar steun voor bij andere partijen en wil zo het college van GS via moties, amendementen of via de mondelinge bijdrage op pad sturen ook met déze prioriteiten aan de slag te gaan. Deze keer vroeg de fractie aan de kersverse landbouwgedeputeerde Mackus om de biologische landbouw eindelijk eens serieus te gaan nemen en via een aantal maatregelen deze sector uit haar achterstandpositie in deze provincie te halen. En wel per 1 januari 2018, want onze biologische boeren en boeren die willen omschakelen naar biologische landbouw hebben nogal wat financiële hobbels te nemen.  Het wordt volgens GroenLinks hoog tijd dat aan de in de motie genoemde maatregelen uitvoering gegeven wordt! De gedeputeerde gaf aan dat hij de motie van GroenLinks en Partij voor de Dieren wel degelijk serieus nam en op die maatregelen terugkomt in een vervolgoverleg. Wij hielden daarom de motie aan en blijven de vinger strak aan de pols houden.  Verder vroeg de fractie via een motie aandacht voor maatregelen ter bevordering van een betere leefomgeving voor bestuivende insecten.

Deze insecten zijn nl. een belangrijke schakel in onze voedselketen. Deze motie werd breed gesteund. Als laatste wees de fractie via een motie GS nog eens op een artikel in dagblad * Trouw, waar ook enkele hoogleraren uit Limburg het a.s. kabinet oproepen om Nederland koploper te maken in de nieuwe groene economie. Wij vroegen GS deze Limburgse hoogleraren in het provinciehuis uit te nodigen en het met hen te hebben over concrete groene maatregelen voor Limburg. Deze kans moeten wij niet laten liggen! In een volgende commissie zal dit voorstel verder uitgewerkt gaan worden en om die reden werd deze motie ook aangehouden.Verder is er een stevig debat gevoerd met gedeputeerde Prevoo over asbest en energie. GroenLinks maakt zich zorgen over de duurzaamheidsfactor in dit dossier. Veel geld lijkt er naar asbestsanering te gaan en weinig geld naar duurzame oplossingen. Ook hierover zal een vervolg debat in de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid komen.

* https://www.trouw.nl/groen/brief-90-hoogleraren-maak-nederland-koploper-...