VeiligheidsrisicoTihange groter dan gedacht

Slechts daags na het uitkomen van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (31-1), waarin o.a. staat dat voorbereiding op een mogelijk kernongeluk te kort schiet, berichten de Duitse publieke zenders WDR en ARD dat de kerncentrale Tihange nog gevaarlijker is dan eerder aangenomen. Dit zou blijken uit eigen onderzoek en cijfers van de Belgische nucleaire waakhond FANC. Reden voor GroenLinks om vragen te stellen aan het provinciebestuur. Los van het adequaat organiseren van preventieve veiligheidsmaatregelen en communicatie aan weerszijden van de landsgrens moet de lobby gericht blijven om bij de Belgische autoriteiten aan te dringen op een einde aan de kerncentrale in Tihange. Ook de provincie Limburg moet hier haar steentje aan bijdragen, vindt GroenLinks.

 

 

 1. Voert u momenteel nog een actieve lobby richting Belgische autoriteiten met als strekking dat wij het liefste zo snel mogelijke sluiting van de kerncentrale in Tihange zien? Zo ja, wanneer en waar heeft u dit voor het laatste besproken of geuit? Zo nee, waarom niet?
 2. Wat vindt u van het recente nieuws van WDR en ARD inzake de ‘precursors’ in de jaren 2013 en 2015 bij Tihange 1 en dan met name gelet op de concentratie ervan?
 3. Bent u bereid na te gaan hoe de concentratie van deze ‘precursors’ in Tihange 1 is ontstaan en wat het FANC en Electrabel hiertegen hebben gedaan? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u bereid na te gaan wat er sinds 2015 nog aan ‘precursor’ incidenten hebben plaatsgevonden in de kerncentrale Tihange en wat de redenen hiervan waren? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 5. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeert dat de overheden/autoriteiten met name het wantrouwen bij de burger moeten trachten te herstellen. Hoe kan het dat dit soort essentiële en gevoelige informatie niet proactief en open en transparant wordt gedeeld?
 6. Deelt u onze mening dat keer op keer achteraf informatie inzake de kerncentrale Tihange naar buiten komt die het vertrouwen in de veiligheidssituatie aldaar ondermijnt? Zo ja, wat bent u bereid hieraan te doen? Zo nee, waarom niet?
 7. Vergeleken met de politiek en media aan de Duitse kant, lijkt het aan de Nederlandse kant weer allemaal veel makker en passiever aangevlogen te worden. Deelt u onze mening dat de veiligheid van de Limburger ten aanzien van nucleaire risico’s enkel geheel gegarandeerd kan worden als de kerncentrale in Tihange wordt gesloten? Zo ja, wat bent u bereid hieraan te doen? Zo nee, waarom niet?
 8. Aangezien de Provincie Limburg geen onderdeel is van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg dan wel van de Veiligheidsregio Limburg Noord kan en zou er een eigenstandige positie ingenomen kunnen worden. Waarom is vrijwel alle informatie het afgelopen jaar alleen nog via de veiligheidsregio’s naar Provinciale Staten gekomen? M.a.w., waarom communiceert u zelf niet meer richting ons hierover? En hoe verhoudt dit zich tot de diverse aangenomen moties en gedane toezeggingen van de afgelopen jaren op dit dossier?
 9. In het verlengde van vraag 6, waarom lijkt u enkel nog te verwijzen naar andere overheden/autoriteiten en zelf niet meer actief en activistisch een rol te nemen op dit precaire dossier?
 10. Is de Provincie Limburg gevraagd een reactie te geven op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid? Zo ja, wat heeft u gereageerd en waarom en waarom is deze in het rapport niet terug te vinden? Zo nee, waarom niet?
 11. Welke rol(len) ziet u vandaag de dag (nog) weggelegd voor de Provincie Limburg ten aanzien van het dossier kerncentrale Tihange?