Dit omdat het al snel dreigde te gaan over de invulling van het bestuur en dus over de mensen, en niet over de inhoud. GroenLinks is van mening dat de bemensing een uitvloeisel is van het uit te voeren beleid.

Als fractie hebben we onze voorkeur uitgesproken voor een traditionele coalitie omdat die qua inhoud het best verankerd is in de Provinciale Staten. Een meerderheid van de partijen is echter voorstander van een nieuwe versie van het extraparlementaire college. Als GroenLinks zullen we ons daar dan niet tegen verzetten, mits de weeffouten van 2019 niet worden herhaald. Die weeffouten bestonden uit het aandragen van bestuurders zonder binding in de Staten en ook zonder inhoudelijke binding.

Het eindadvies van de heer Hoes bestaat uit het vormen van een nieuw extraparlementair college dat wordt gedragen door de partijen CDA, VVD, GroenLinks, PvdA, SvL, Lokaal Limburg en 50PLUS. De beleidsmatige basis van dit voorstel wordt gevormd door de reeds opgestelde 32 kaders en een vast te stellen addendum voor de rest van de periode.

De fractie van GroenLinks kan zich vinden in het advies, gezien het brede draagvlak in de Staten, en heeft uitgesproken zich constructief op te stellen om zo snel mogelijk te komen tot een stabiel, breed gedragen college van GS dat deze periode volmaakt.

De volgende fase bestaat uit gesprekken tussen een te benoemen formateur en de genoemde acht partijen waarin gesproken wordt over óf en zo ja hoe de samenwerking vorm moet krijgen, de inhoudelijke bespreekpunten en de omvang en portefeuilleverdeling van Gedeputeerde Staten.

De GroenLinks fractie zal zich in dit proces positief opstellen zonder natuurlijk voorbij te gaan aan de beginselen en uitgangspunten van onze partij. Wanneer er weer nieuws is melden we ons.