Uitbreiding Nationaal Park De Maasduinen in Zuidelijke richting

Op 26 februari 2014 heeft de raad van de gemeente Venlo unaniem een motie aangenomen waarbij het college van B & W verzocht wordt om bij het Rijk en Provincie een lobby te starten om het predicaat “Nationaal Park De Maasduinen” door te trekken in zuidelijke richting op het grondgebied van de gemeente Venlo tot aan de A67 en over de voortgang te rapporten in juni 2014. De gemeenteraad van Venlo is per brief van het college van B & W in juli 2016 geïnformeerd. Hierin is aangegeven dat GS nog in de zomer van 2016 het verzoek met het voorstel tot uitbreiding van het NP De Maasduinen met een positief advies zou doorsturen naar het Ministerie van EZ. Naar aanleiding van een brief van de gemeente Venlo aan GS van 28 september 2016 heeft er een bestuurlijk overleg plaats gevonden tussen portefeuillehouder, de wethouder en het LLTB. Op 24 maart 2017 vond er een vervolgoverleg plaats. Zo blijkt uit de beantwoording van GS op eerder gestelde vragen van GroenLinks.Uit een artikel in de Limburger van 4 december 2017 blijkt dat de Provincie de uitbreiding op de lange baan heeft geschoven. 30 Januari 2018 heeft de gemeenteraad van Venlo opnieuw een motie aangenomen, waarin zij hun ongenoegen uiten richting Provincie over de gang van zaken. Uit navraag blijkt dat er, behalve geen actie richting het Rijk ondernomen wordt, zelfs niet ingegaan wordt op een gespreksverzoek van de gemeente met de Provincie. Argumenten van de Provincie zouden zijn dat er voldoende draagvlak zou moeten zijn bij omwonenden. De gemeente Venlo weerlegt dit argument en ziet meer kansen dan belemmeringen.

GroenLinks heeft daarom de volgende vragen:

 

  1. Kan het college aangeven waarom dit proces zo lang duurt?
  2. Gaat het college een aanvraag tot uitbreiding bij het Rijk indienen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
  3.  Is het juist dat het college meent dat er onvoldoende draagvlak bij omwonenden zou zijn om tot een aanvraag over te gaan? Zo ja, om hoeveel omwonenden gaat het dan? Ligt hier een onderbouwing of onderzoek aan ten grondslag? Zo ja, welke?
  4. Is het juist dat door de gemeente Venlo de bezwaren uit de agrarische sector al eerder zijn weerlegd? Zo ja, is het college het hier niet mee eens? Op grond waarvan?
  5. Is het college bereid alsnog met de gemeente Venlo te overleggen om de argumenten uit te wisselen?