Toezegging GS n.a.v. motie GroenLinks 13/12/19, inzake Regionale Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid, afgedaan

Verkeersveiligheid in Limburg steunt op enkele belangrijke pijlers, waaronder de verkeerseducatieprojecten van de RMO’s (Regionale Mobiliteit Overleg). Een van die projecten is het project Traffic Informers. Voor deze projecten had de Provincie geen middelen meer opgenomen in de Begroting 2020 e.v. Dit, terwijl verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding randvoorwaarden zijn voor een duurzaam en veilig verkeersbeleid. Met verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding, zoals projecten als Traffic Informers, worden verkeersdeelnemers blijvend gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Daarom hebben wij middels verschillende instrumenten als moties en amendementen aangedrongen op continuering van deze projecten.

 

GroenLinks vroeg GS hiervoor alsnog middelen te begroten. Door deze acties zijn nu zowel voor verkeerseducatie in zijn algemeenheid als voor het project Traffic Informers bedragen beschikbaar gesteld van 58.000 euro respectievelijk 75.000 euro. In aanloop naar het nieuw nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid ( SPV) 2030, dat in 2020 ter besluitvorming voorligt, kunnen in ieder geval de huidige projecten gecontinueerd worden door de RMO’s totdat het SPV 2030 operationeel is. GroenLinks is tevreden met dit resultaat, en kijkt tegelijkertijd met interesse uit naar de manier waarop educatie wordt opgenomen in het nieuwe SPV.