Natuurlijk is GroenLinks voorstander van de Sociale Agenda en heeft dus ook ingestemd met het uitvoeringskader. Maar GroenLinks is nog steeds verbijsterd dat het totale budget voor de Sociale Agenda ten opzichte van de vorige periode is gekrompen, zonder dat het College kon aangeven welke activiteiten worden stopgezet of verminderd, maar tegelijkertijd met droge ogen volhoudt dat met minder geld meer effect bereikt gaat worden. GroenLinks wil van het College vóóraf een inschatting van resultaat, per activiteit per programmalijn of pijler, uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma 20-21. Daartoe dienden we een motie in, die met grote meerderheid werd aangenomen.

 

Motie: Uitvoering is plan waard!

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 7 februari 2020,

Gelezen G-19-048 Gewijzigd Statenvoorstel uitvoeringskader Sociale Agenda, brief GS van 28-1-2020 (GS 2020-3139)

Constaterende

  • dat de achterstand in gezondheid en deelname aan de samenleving van de Limburgers tot grote bezorgdheid leidt;

- dat deze achterstanden niet simpel weggewerkt zijn;

- dat een structurele aanpak noodzakelijk is, en om een lange adem vraagt;

- dat de geschetste programmalijnen en pijlers een goede aanscherping zijn van het beleid;

- dat in het programmakader concrete acties en gewenste resultaten door elkaar gebruikt worden;

  • dat concreet en SMART geformuleerde acties in het programmakader veelal ontbreken.

Overwegende

  • dat een uitvoeringskader geen plan is;

- dat een kader lastig te evalueren is;

  • dat voortgang op de resultaten pas daadwerkelijk te zien valt, als concrete activiteiten op hun waarde getoetst kunnen worden;

Van mening zijnde

  • dat een keuze voor de uitvoering van activiteiten inderdaad gebaseerd moet zijn op de in het programmakader genoemde wegingscriteria (pag 8);
  • dat bij de beschrijving van de doelstellingen en wat we gaan doen een inhoudelijke argumentatie op basis van deze criteria vaak ontbreekt;

roepen het college op:

  • om gezamenlijk de criteria op te stellen van de rapportage Sociale Agenda Limburg en de rapportage jaarlijkse aan de commissie CS informerend voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.