Schriftelijke vragen over de veiligheid Chemelot

schriftelijke vragen n.a.v. rapport OvV over de veiligheid op het industriecomplex Chemelot

Eerst een paar afkortingen:

Brzo: Besluit risico's zware ongevallen

CSP: Bedrijf CSP-Sabic

VGM: Dienst Veiligheid, Gezondheid, Milieu

OvV: Onderzoeksraad voor Veiligheid

PS: Provinciale Staten

De complete vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg:

Geacht college,

Op 21 juni hebben wij het in de onderwerpregel genoemde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid mogen ontvangen. In de reactie van het college op het rapport lezen we dat het college aangeeft de aanbevelingen en de conclusies van het rapport te herkennen en daar actief op te acteren. Zo wordt de regie genomen om te starten met een overleg tussen publieke en private partijen om te komen tot een integrale aanpak van veiligheid van het Chemelot terrein en zijn omgeving. Echter, de slagingskans hiervan is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van deze partijen, zo wordt vervolgd.

Vanwege de ligging van Chemelot, met grote woonwijken op korte afstand, in combinatie met risico’s van zware ongevallen bij Brzo-bedrijven, dient ons inziens de besluitvorming rondom veiligheid niet van een vrijwillige basis uit te gaan. De provincie Limburg is mede-eigenaar van de Chemelot Campus. Deze rol mag geen afbreuk doen aan de publieke verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid. Volgens de Onderzoeksraad dient de Provincie, gezien de veiligheidsrisico’s gebonden aan de hoge groeiambities van het industrieterrein met Brzo-bedrijven, alle mogelijkheden te gebruiken om tot een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau op Chemelot site te komen.

Om die reden leggen wij u dan ook de volgende vragen voor die wij graag schriftelijk beantwoord zien.

  1. De Provincie heeft t.o.v. Chemelot Site Permit B.V. en Chemelot Campus verschillende rollen: bevoegd gezag, publieke aandeelhouder en subsidieverlener. Vanuit welke rol(len) wil het college de aanbevelingen van de Onderzoeksraad oppakken?
  2. Chemelot Site Permit B.V. legt d.m.v. veiligheidsrapporten verantwoording af aan het bevoegd gezag, cq. Provincie, over de gezamenlijk veiligheidsrisico’s. Echter, bij CSP ontbreekt een proactieve benadering om de gezamenlijke risico’s op Chemelot te verminderen, zo concludeert de Onderzoeksraad. Wat gaat het bevoegd gezag, cq. de Provincie concreet hieraan doen?
  3. De zogenaamde gedeelde risico’s van procesveiligheid en Brzo wordt niet proactief beheerst en/of systematisch geïdentificeerd door CSP. Wel beschikt Chemelot over de kennis en infrastructuur om de samenwerking op het gebied van gedeelde risico’s te versterken. Hoe gaat de Provincie proactief deze taak van CSP bevorderen en erop toezien dat dit gebeurt?
  4. In de uitvoering van de taken o.g.v. het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), geeft CSP geen invulling aan de beheersing van procesveiligheidsrisico’s van het systeem Chemelot als geheel. De conclusie van de Onderzoeksraad is dan dat op Chemelot geen proactieve benadering aanwezig is om de gezamenlijke risico’s te verminderen. Hoe gaat de Provincie, tevens vanuit de rol van aandeelhouder in Chemelot Campus, hier invloed op uitoefenen?
  5. De VGM- toets wordt door CSP enkel uitgevoerd bij nieuw te vestigen bedrijven op de site. Bestaande bedrijven die een nieuwe of gewijzigde activiteit doorvoeren, leveren zelf de VGM-aspecten dienaangaande aan. CSP toetst dan of deze activiteiten passen binnen de overkoepelende omgevingsvergunning. Met deze inpasbaarheid richt het systeem Chemelot zich alleen op complianceen laat geen ambitie zien om een proactief veiligheidsbeleid te voeren, aldus de Onderzoeksraad.
    Kan de Provincie middels aanvullende voorschriften in de overkoepelende omgevingsvergunning ervoor zorgen dat er een ambitieus strategisch veiligheidsbeleid wordt gevoerd binnen het Chemelot systeem? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoe is de Provincie voornemens de veiligheid van de bewoners van de Chemelot Campus te betrekken bij de vraag naar de noodzakelijkheid en wenselijkheid van groei en ontwikkeling binnen de Chemelot inrichting?
  7. Tot slot, is de Provincie bereid, met de betrokken partijen, de gemaakte afspraken in het kader van procesveiligheid en de voortgang daaromtrent vast te leggen en daarover te rapporteren aan PS? Zo nee, waarom niet?

Alvast bedankt voor uw zorgvuldige beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Andy Rossel

Voorzitter Statenfractie GroenLinks Limburg