GroenLinks Limburg vindt deze uitspraken een belediging voor de lhbti1-gemeenschap, discriminerend, onacceptabel en het ministerambt-onwaardig.

We hebben hierover daarom de volgende vragen aan uw college:

1. Hoeveel reformatorische scholen heeft de Provincie Limburg en waar zijn deze gevestigd ?

2. Kunt u nagaan of een dergelijke verklaring ook voorkomt op deze reformatorische scholen in Limburg?

3. Indien dit daadwerkelijk voorkomt in Limburg, bent u het met GroenLinks eens dat dit indruist tegen alle normen en waarden van onze samenleving en die van lhbti’s, in Limburg?

4. Bent u het met GroenLinks eens dat het streven om een veilige omgeving te creëren voor alle leerlingen, nooit en te nimmer op deze manier kan worden bewerkstelligd? Dat wanneer de seksuele geaardheid van een leerling ter zake een kwestie is, de persoon zich nooit veilig kan voelen op zo'n school? 1 Lhbti: Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transseksuelen en intersekse personen

5. Bent u het met GroenLinks eens dat suïcide onder lhtbi-jongeren veel vaker voorkomt (zeker bij streng gelovigen) en dat deze uitspraak olie op het vuur gooit?

6. Hoe gaat uw college ervoor zorgen dat hier paal en perk aan gesteld wordt?

Wij zien de beantwoording op zo kort mogelijke termijn tegemoet. Odin Westen GroenLinks

 

Hier de antwoorden van GS:

Algemene informatie

Schoolbesturen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van scholen en lesprogramma’s. De Provincie heeft in dit dossier geen bevoegd gezag. De Provincie Limburg staat voor ‘een inclusieve, open en participatieve samenleving.’ ‘Wij beschermen de beginselen van onze rechtsstaat en de mensenrechten. Iedereen in Limburg, van elke levens-of geloofsovertuiging, politieke gezindheid, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie, heeft het recht om te zijn wie hij of zij is en om te geloven wat hij of zij gelooft. Verschillen tussen mensen mogen geen belemmering zijn voor deelname aan de samenleving, maar kunnen een meerwaarde hebben.’ Dit wordt onderschreven in het tweede uitgangspunt van het Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden 2019- 2023. Dit is tevens het vertrekpunt van de Beleidsbrief Integratie die wij 30 april jl. aan uw Staten hebben verzonden.

Vraag 1. Hoeveel reformatorische scholen heeft de Provincie Limburg en waar zijn deze gevestigd?

Vraag 2. Kunt u nagaan of een dergelijke verklaring ook voorkomt op deze reformatorische scholen in Limburg?

Vraag 3. Indien dit daadwerkelijk voorkomt in Limburg, bent u het met GroenLinks eens dat dit indruist tegen alle normen en waarden van onze samenleving en die van lhbti’s, in Limburg?

Antwoord 1, 2 en 3. Op basis van landelijke gegevens van DUO blijkt dat er geen reformatorische scholen zijn in Limburg. Zie hiervoor de volgende link. Het is ons niet bekend dat in scholen in Limburg dergelijke verklaringen worden gevraagd en/of ondertekend.

Vraag 4. Bent u het met GroenLinks eens dat het streven om een veilige omgeving te creëren voor alle leerlingen, nooit en te nimmer op deze manier kan worden bewerkstelligd? Dat wanneer de seksuele geaardheid van een leerling ter zake een kwestie is, de persoon zich nooit veilig kan voelen op zo'n school?

Antwoord. Wij zijn van mening dat, zoals ook gesteld in het Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden 2019-2023 en de Beleidsbrief Integratie, iedereen in Limburg het recht heeft om te zijn wie hij of zij is. Verschillen tussen mensen mogen geen belemmering zijn voor deelname aan de samenleving, maar kunnen een meerwaarde hebben. Wij staan voor een inclusieve, open en participatie samenleving en zetten ons in voor het bevorderen van sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI’s in de samenleving.

Vraag 5. Bent u het met GroenLinks eens dat suïcide onder lhtbi-jongeren veel vaker voorkomt (zeker bij streng gelovigen) en dat deze uitspraak olie op het vuur gooit?

Antwoord. Het is ons bekend dat LHBTI-jongeren voor extra uitdagingen staan in vergelijking met andere jongeren.. Als Provincie Limburg beschikken wij echter niet over actuele cijfers over suïcide onder LHBTI-jongeren. Dit neemt niet weg dat, zoals in de Beleidsbrief Integratie is beschreven, wij ons inzetten voor het bevorderen van de sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI’s in de samenleving. Iedereen heeft het recht om te zijn wij hij of zij is. 3

Vraag 6. Hoe gaat uw college ervoor zorgen dat hier paal en perk aan gesteld wordt?

Antwoord. Minister Slob heeft op vrijdag 18 november jl. de Kamer geïnformeerd over deze verklaringen in het onderwijs. De minister stelt dat verklaringen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen niet meer in gebruik zijn. Dergelijke verklaringen zijn volgens de minister bovendien in strijd met de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Indien in de toekomst blijkt dat scholen toch naar een dergelijke verklaring vragen, dan kan dus worden ingegrepen door het daarvoor bevoegde gezag. De Provincie Limburg heeft geen bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van onderwijsbeleid en het is ons niet bekend dat scholen in Limburg dergelijke verklaringen vragen of door ouders laten ondertekenen. Daarbij zijn er in Limburg geen reformatorische scholen Wij zetten daarentegen vanuit de hierboven genoemde Beleidsbrief Integratie in op het bevorderen van de sociale acceptatie, de sociale veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI’s. Hiervoor is jaarlijks ook €0,1 mln. (€0,4 mln. totaal) beschikbaar. De inzet daarvan en de bijbehorende criteria zijn in de Beleidsbrief Integratie uitgewerkt. Onze inzet op dit terrein is tevens gedetailleerd beschreven in de Mededeling portefeuillehouder inzake gewijzigde motie 2626 en 2e gewijzigde motie 2628 (GS 2020-50313) die wij 15 december jl. aan uw Staten hebben verzonden. Gedeputeerde staten van Limburg