Schriftelijke vragen aan GS:

Uw College heeft afgelopen jaar de Uitvoeringsnota pacht 2021 vastgesteld. In deze nota – die als doelstelling heeft middels verpachten van gronden provinciale doelstellingen als natuurontwikkeling, versterken biologische natuurinclusieve landbouw, verbeteren biodiversiteit, verbeteren waterkwaliteit, etc. versneld te realiseren – komt het woord ‘glyfosaat’ of ‘verbod’ geen enkele keer voor.

Middels een motie (2573) hebben wij gepleit voor het opnemen van een dergelijk verbod in de pachtovereenkomsten van de provincie. Deze motie heeft helaas niet mogen rekenen op steun van een meerderheid van de Staten.

Wij hebben de volgende vragen aan uw College:

  1. Hoe kijkt uw College aan tegen de voornoemde motie 2573 in het licht van deze uitspraak van de Centrale Grondkamer?
  2. Welke gevolgen heeft de uitspraak in zijn algemeenheid t.a.v. het huidig provinciaal    landbouwbeleid? Kunt u als College daarop reflecteren?
  3. Hoeveel hectare grond heeft de provincie in bezit en welk deel wordt ingezet voor het pachtbeleid?
  4. Hoeveel – al dan niet meerjarig – pachtovereenkomsten zijn er momenteel lopende? Binnen welke termijnen lopen deze af? Gelieve deze informatie in tabelvorm aan te leveren.
  5. Is uw College bereid in het vervolg bij uitgifte van pachtgronden een dergelijk verbod op het gebruik van glyfosaat op te nemen voor de duur van de pachtovereenkomst? Zo nee, waarom niet?

Alvast bedankt voor de zorgvuldige beantwoording van de vragen.

Kathleen Mertens Statenlid