Bij de Statenvergadering van 13 dec diende GroenLinks een motie in om het belang van verkeersveiligheid, en in het bijzonder in de vorm van verkeerseducatie, te continueren tot het nieuw landelijk Plan Verkeersveiligheid operationeel is. GroenLinks is verheugd dat de motie door het college overgenomen is en de huidige projecten doorgang blijven vinden, want er kan niet vroeg genoeg begonnen worden met mensen bewust te maken van verkeersveiligheid en hun eigen rol daarin.

Motie:  Budget Verkeerseducatie

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 13 december 2019,

Constaterende dat:

 • In de vastgestelde begroting 2020-2023 van de provincie Limburg de budgetten voor verkeerseducatie zijn verdwenen;
 • De samenwerkende RMO’s in Limburg vanuit deze budgetten maatschappelijk relevante projecten op het gebied van verkeerseducatie in cofinanciering met de gemeenten ontplooien;

Overwegende dat:

 • Er gewerkt wordt aan een nieuw, nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030;
 • De programma’s voortvloeiend uit het SPV 2030 naar verwachting in 2020 beschikbaar komen voor besluitvorming waarop in 2022 de uitvoering kan starten;
 • Het van groot belang is tot die tijd het provinciale verkeersveiligheidsbeleid en in het bijzonder de verkeerseducatie te continueren;

Van mening zijnde dat:

 • Provinciale Staten het belangrijk vinden dat de huidige projecten gericht op verkeerseducatie welke worden uitgevoerd door de RMO’s gecontinueerd worden totdat het SPV 2030 operationeel is;
 • Het in het bijzonder belangrijk is om alle partijen die zich met verkeerseducatie bezighouden aangehaakt te houden totdat de doorvertaling van het SPV 2030 voor Limburg in werking treedt;
 • Het risico bestaat dat bij een lacune in de financiële ondersteuning de partners in de verkeerseducatie zullen afhaken;

Roepen het college op:

 • -De huidige wijze van verkeerseducatie te blijven cofinancieren totdat het SPV 2030 operationeel is.
 • De financiering hiervoor te vinden in de lopende begroting, bijvoorbeeld in het begrotingsresultaat.
 • Hierover tijdige afspraken te maken met de samenwerkende RMO’s in Limburg