Maastricht, 18 augustus 2021

Onderwerp: schriftelijke vragen inzake overstromingsafval vanuit stuwdam Lixhe bij Belgisch-Nederlandse grens

Geacht college,

Met dank aan inzet van ruim 2000 vrijwilligers, is afgelopen zaterdag, 14 augustus, ontzettend veel troep opgeruimd langs de oevers van de Maas. Hartverwarmend om te vernemen dat men – zelfs in uiterste uithoeken van het land – de noodzaak en urgentie voelt om in een Maas Cleanup-actie samen de schouders eronder te zetten om grote hoeveelheden afval die de overstromingen in juli hebben achtergelaten, op te ruimen. Het stuit ons dan ook tegen de borst te moeten vernemen dat deze weergaloze inzet van alle vrijwilligers, natuurorganisaties, inwoners ‘dweilen is met de kraan open’, nu blijkt dat vlak over de grens, in Lixhe, de stuwdam nog altijd volloopt met zwerfafval uit België en landen stroomopwaarts. Dit afval wordt niet of nauwelijks uit het water gehaald. De stuw bij Lixhe beschikt over de nodige machines om het afval uit het water te halen, maar het schijnt dat deze machines enkel grofmazige grijpers hebben en het klein plastic afval zoals boterkuipjes e.d. niet eruit kunnen halen.

Gisteren 17 augustus verscheen er een persbericht (zie bijlage) van Schone Rivieren dat ook (digitaal) overgenomen is door De Limburger. Wij delen de zorgen van de natuurorganisaties en Limburgse bedrijven, verenigd in Schone Rivieren en de Maas Cleanup, dat dit afval op termijn gewoon door zal stromen naar Nederland. Deze organisaties hebben ook de regionale overheden over de grens opgeroepen om actie te ondernemen. Wij steunen die oproep.

Wij hebben de volgende vragen aan uw College:

1. Is uw College op de hoogte van het ontstaan van het ‘stuwmeer’ aan afval over de grens in Lixhe? Zo ja welke acties zijn reeds ingang gezet om het probleem aan te pakken? Zo nee wil het College nu het hier weet van heeft alsnog acties inzetten en zo ja welke?

2. Graag zien wij acties vanuit uw College om de oproep van de voornoemde natuurorganisaties kracht bij te zetten. Bent u bereid met de Vlaamse en Waalse overheden z.s.m. in gesprek te treden dan wel met bestuurlijk inzetbare instrumenten de verwijdering van het afval af te dwingen?

3. Door de recente overstroming is het structurele probleem van de stuwdam bij Lixhe nu uitvergroot. Wil het College, samen met de buitenlandse overheden, er voor zorgen dat afval in de toekomst voorgoed afgevangen wordt op deze locatie? In de PS van 6 november 2020 is n.a.v. de motie ‘Een schone Maas begint in Limburg’ – door de voormalige gedeputeerde Brugman – de toezegging gedaan met Rijkswaterstaat de mogelijkheden te verkennen van een vangnet / filtersysteem.

4. PS zouden worden geïnformeerd over de uitkomst. Wat is de huidige stand van zaken?

5. Wat kunt u ons mededelen over (de aanscherping van) de samenwerking en gezamenlijke acties internationaal, n.a.v. de waterramp van afgelopen maand?

Gaarne beantwoording van bovenstaande vragen binnen de daarvoor geldende termijn. Thea Jetten Statenlid GroenLinks