GroenLinks bezorgd om natuurbeleid provincie

Uit een onlangs ontvangen brief van de provincie maakt de GroenLinksfractie op dat op de gelden voor het natuurbeleid (dat overgeheveld is van het Rijk naar de provincies)  flink gekort gaat worden. 18% Minder dan in 2017. GroenLinks heeft hier grote zorgen over. Reeds eerder zijn die zorgen kenbaar gemaakt. Onder meer bij de behandeling van de Natuurvisie 2016 op 10 februari jl. heeft GroenLinks al om extra middelen voor Natuur gevraagd. Het Planbureau voor de Leefomgeving constateerde in het rapport ‘Lerende evaluatie van het Natuurpact’ van 25 januari 2017 dat de Provincie Limburg minder ambieert dan wenselijk is op het gebied van Natuur. Hierbij heeft GroenLinks opnieuw gewezen naar het manifest ‘Limburgs Groen: van denken naar doen’ dat 18 samenwerkende organisaties op het vlak van natuur, milieu en toerisme in februari 2015 al hebben uitgebracht met analyses van knelpunten en duidelijke aanbevelingen inzake het Limburgs beleid rondom Natuur. Met de enorme teruggang van het budget voor Natuur vanaf 2018 lijken de ambities nog verder naar beneden bijgesteld te moeten worden waarbij de kloof tussen wat het PBL als wenselijk acht en wat de Provincie in praktijk doet alsmaar groter dreigt te worden. 

Omdat een en ander mogelijk in de Begroting 2018 definitief tot uitdrukking zal komen en deze op 3 november aanstaande in Provinciale Staten wordt behandeld, opteert GroenLinks ervoor om nu reeds samen met het college de dialoog op te zoeken over de gevolgen  van de enorme teruggang van het budget Natuur en wat hier nog mogelijk aan gedaan kan worden. De fractie heeft dan ook de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld:

  1. Is het budget voor Natuur vanaf 2018 uit de brief met kenmerk GS 2017 / 45850 inzake de meicirculaire 2017 kaderstellend of ziet het college nog aanvullend financiële ruimte voor Natuur?
  2. Wat vindt u zelf van de enorme korting op het budget voor Natuur van €6,7 miljoen ofwel 18% vanaf 2018?
  3. Welke gevolgen heeft de enorme teruggang van €6,7 miljoen inzake Natuur vanaf 2018 voor het beleid en de uitvoering ervan?
  4. Kunt u uitvoerig – liefst uitputtelijk - uiteenzetten wat u in 2017 inzake Natuur qua beleid en uitvoering doet wat u vanaf 2018 niet meer of in mindere mate kunt doen?
  5. Welke ambities heeft u met Natuur vanaf 2018?
  6. Wat vindt/vond u eigenlijk van de conclusies van het PBL in het rapport ‘Lerende evaluatie van het natuurpact’ van 25 januari 2017 inzake het beleid rondom Natuur?
  7. Wordt de kloof tussen wat het PBL als wenselijk acht en wat de Provincie Limburg vanaf 2018 kan/wil doen aan Natuur niet alsmaar groter? Zo nee, waarom niet?
  8. In hoeverre heeft u de aanbevelingen van het manifest ‘Limburgs Groen: van denken naar doen’ uit februari 2015 omarmd en ook daadwerkelijk doorgevoerd en wat is hiervan vanaf 2018 nog realistisch en mogelijk/haalbaar?
  9. In hoeverre bent u met de 18 partijen achter het manifest ‘Limburgs Groen: van denken naar doen’ uit februari 2015 in dialoog over het beleid (incl. financiële middelen) inzake Natuur vanaf 2018 en de uitvoering ervan? Wat kunt u ons wanneer terugkoppelen hierover?