Geacht college,

Gisteravond laat (23-3-2021, verscheen een gedegen artikel in de NRC over hoe de ex-gedeputeerde Herman Vrehen – nu directeur van Stichting IKL – jarenlang subsidiegelden heeft doorgesluisd naar eigen BV’s, via de voornoemde stichting. Inhuur van medewerkers via eigen uitzendbedrijven (Werkbank BV en Polo BV), maar ook verkoop van producten van eigen bedrijven verliepen via de Stichting. Ook laat hij zichzelf inhuren via eigen bedrijf aan Stichting IKL, tegen een veel te hoog tarief.
Dat de krant – als geheel alledaags – het artikel heeft ‘gecategoriseerd’ onder ‘Corruptie in Limburg’, is inmiddels niet eens meer schokkend voor onze fractie. Maar wel beschamend. Beschamend omdat in het artikel ook twee namen worden genoemd van leden van uw college, ons provinciebestuur. We staan weer in de schijnwerpers van integriteitsschendingen. Terwijl een enquête-onderzoek naar de rol van één van de twee in een andere kwestie nog volop ingang is.

Wij willen het volgende van uw college weten:  

1. Vrehen heeft tegenover de NRC erkend, dat hij inderdaad – met de Stichting IKL als vehicle – zakendoet met zijn eigen bedrijven. Hij geeft ook aan dat hij nog steeds achter zijn handelwijze staat. Hoe kijkt uw college hier tegenaan? Wat vindt uw college van deze handelswijze? Wat vindt u van het moreel kompas van de heer Vrehen?

2. Kloppen de verhoudingen die in het artikel worden geschetst tussen de BV’s van Vrehen en de subsidiestromen vanuit de gemeente en Provincie?

3. Wat is uw zienswijze t.a.v. de geldstromen die onze subsidiegelden afleggen met zulke bv-constructies? Worden hier de aanbestedingsregels nageleefd/geschonden? Is volgens uw college hier sprake van integriteitsschending?

Kennelijk laat Vrehen zichzelf inhuren aan IKL, al 8 jaar lang, tegen een bedrag van 127.688 Euro voor een parttime aanstelling van 0,7 fte. Ook worden de loonkosten van de ingehuurde werknemers via de uitzendbureaus van de IKL-directeur, gefactureerd bij IKL met een opslag van ten minste 20 euro per uur.

4. Zijn bedragen van deze orde gangbaar bij aanstellingen van bestuurders van stichtingen? Wat vindt uw college hiervan?

5. Bent u het met ons eens dat hier overduidelijk sprake is van zelfbevoordeling gezien dit tarief dat de IKL-directeur voor zichzelf bedingt, en de inhuur van personeel met een opslag van minimaal 20 Euro door een stichting zonder winstoogmerk,?

6. De collegeleden Koopmans en Mackus worden ook genoemd in het artikel. Zij zouden de BV’s van Vrehen aan opdrachten hebben geholpen. Klopt dit? Wat kunt u zeggen over de betrokkenheid van de bestuurders bij deze kwestie? Zijn hier gedragscodes rondom integriteit geschonden?

7. Volgens de statuten van IKL is Dieudonné Akkermans, burgemeester van Eijsden-Margraten en tevens van CDA huize, voorzitter van de RvT van de Stichting IKL. Hij was/is op de hoogte van het feit dat Vrehen werknemers via eigen uitzendbureaus inhuurt bij IKL, maar heeft tot dusver niet ingegrepen.

Hoe kijkt uw college aan tegen deze handelwijze van een Raad van Toezicht? Was hier het terugvorderen van de gemaakte kosten of op zijn minst het beëindigen van de gang van zaken een gepaste maatregelen?

8. Klopt het dat in 2014, door het Provinciebestuur, middels een principebesluit het onderhoud van 250 hectare bos aan BosWerkt BV – ook een bedrijf van Vrehen – is gegund, terwijl de BV zelf pas anderhalve maand later is opgericht? Zo ja, hoe verklaart uw college deze gang van zaken?

9. Bent u het met ons eens dat de integriteitskwesties rondom het provinciebestuur in Limburg alle perken te buiten gaan en dat dit niet langer zo door kan gaan? Zo ja, wat bent u voornemens hieraan te gaan doen, aangezien de geldende protocollen niet werken? Wie dient hier verantwoording voor af te leggen?

Wij zien uit naar de beantwoording van de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Thea Jetten, Statenlid