Energiearmoede moet in Limburg worden aangepakt

Er zijn op dit moment in Nederland 650.000 huishoudens die leven in “energiearmoede”. Er is sprake van energiearmoede als een gezin minstens 10% van het besteedbaar inkomen uitgeeft aan de energierekening. Dat is vooral bij huishoudens met een relatief laag inkomen vaak het geval. Uit onderzoek van Ecorys blijkt dat het aantal energiearme huishoudens zal toenemen tot 1,5 miljoen in 2030. Ecorys rekende uit dat Nederlandse huishoudens over tien jaar gemiddeld 248 euro extra per jaar kwijt zijn aan hun energie- en investeringslasten. GroenLinks stelde, samen met PvdA, D66, CDA, PvdD en SP vragen aan het College.

Volgens de Woonbond heeft een grote groep huurders in de sociale sector moeite om maandelijks rond te komen. Hun lasten stijgen al door hogere energieprijzen en het verhogen van de gasbelasting door de overheid. Maar ook wanneer corporaties woningen verduurzamen, kunnen huurders daarmee voor extra kosten komen te staan. Renovaties gaan immers meestal gepaard met een huurverhoging. Een hogere huur in ruil voor een lagere energierekening kan in de praktijk negatief uitpakken.

Dit heeft bij deze partijen tot de volgende vragen geleid:

1. Bent u op de hoogte van het fenomeen “energiearmoede”?

2. Kunt u voor ons inzichtelijk maken hoeveel Limburgse huishoudens momenteel in energiearmoede leven en kunt u een inschatting maken hoeveel energiearme huishoudens er in 2030 in Limburg zullen zijn?

3. Kunt u inzichtelijk maken hoeveel energiearme huishoudens wonen in een sociale huurwoning?

4. Wat doet de Provincie Limburg, al dan niet in samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners, om energiearmoede tegen te gaan?

5. Bent u het met ons eens dat het voor het draagvlak van de energietransitie niet goed is dat huurders van een sociale huurwoning er (financieel) op achteruit gaan als een woning wordt verduurzaamd?  

 Als het gaat om verduurzaming dan staan woningcorporaties in Limburg voor een grote opgave. Naast het toevoegen en onderhouden van woningen, komt daar ook nog het verduurzamen van de woningen bij. Dat vraagt een forse investering in de komende jaren. Eén manier om de voortgang van de verduurzaming van het corporatiebezit te meten is de Energie Index3, waarbij het investeringsvermogen van de corporaties leidend is. De gemiddelde Energie Index in de Aedes Benchmark 2019 voor Nederland is 1,57. Van alle provincies heeft Flevoland de laagste Energie Index (1,28) en Limburg (1,65) heeft na Zuid-Holland (1,66) de hoogste. De Energie Index meet de energieprestatie van de woning. Een lagere Energie Index betekent een duurzame woningen en lagere woonlasten. Limburgse huishoudens verbruiken dus meer energie en hebben hogere energielasten dan huishoudens in andere provincies.

6. De Energie Index voor Limburg van 1,65 is een gemiddelde score. Hoe komt het dat Limburg relatief slecht scoort? Kunt u aangeven welke gebieden in Limburg een Energie Index hebben die boven het Limburgse gemiddelde van 1,65 scoren?

7. Welke stappen hebben Limburgse woningcorporaties in de afgelopen jaren al gezet om de woningvoorraad te verduurzamen en welke stappen gaan zij in de komende jaren nog zetten?

8. Op welke wijze kan en heeft de provincie Limburgse woningcorporaties geholpen bij het verduurzamen van de woningvoorraad?

9. Op welke manier kan de provincie bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor de verduurzaming van huurwoningen? Een belangrijk instrument om de investering te meten zijn de Interest Coverage Rating (ICR) en de Kasstromen van woningcorporaties. Huuropbrengsten vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor woningcorporaties. De demografische ontwikkeling van de Limburgse bevolking zorgt ervoor dat er op termijn in gebieden een overschot is aan woningen, voor corporaties betekent dit een vermindering van de huuropbrengst en daarmee een terugloop in de investeringscapaciteit van de corporaties.

10. Kunt u ons een overzicht geven van de ontwikkeling van de investeringscapaciteit van de Limburgse woningcorporaties, uitgaande van de kasstromen en de ICR?

11. Hoeveel kost het verduurzamen van een gemiddelde corporatie woning (bestaande bouw en nieuwbouw)?

12. Wat betekent de verduurzaming van bestaande woningen(renovatie) en de verduurzaming van nieuwbouwwoningen voor de onrendabele top van de investeringen, en wat is de oorzaak van eventuele verschillen?

13. Op welke wijze rekenen woningcorporaties verduurzamingsmaatregelen door aan de huurder?

14. Ervaren woningcorporaties voor het betaalbaar houden van duurzaamheidsinvesteringen belemmering vanuit de rijksoverheid, denk aan de Wet Passend Toewijzen of de verhuurdersheffing? Zo ja, welke belemmeringen?

15. Bent u het met ons eens dat het geld van de verhuurdersheffing gebruikt moet worden voor de volkshuisvestelijke opgave zoals verduurzaming? Zo ja, op welke wijze heeft de provincie zich ingespannen om dit te bewerkstelligen.

16. Welk aandeel heeft het verduurzamen van de woningvoorraad van de Limburgse woningcorporaties in de totale Limburgse opgave in de energietransitie? 3 https://aedesdatacentrum.nl/dashboard/dashboard--aedes-datacentrum/regio...

17. Hoe wordt de verduurzaming van corporaties meegenomen in de vervolg stappen van de RES en de uitwerking van de PES?