Boter bij de vis: geen geld voor uitbreiding Nedcar zonder honorering wensen omwonenden

De Provincie wekt de indruk met spoed het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Gebiedontwikkeling VDL NedCar door PS te willen laten vaststellen. Ondanks stopgezette overleggen ( vanwege de coronacrisis)  met bewonersgroepen uit de kernen Holtum en Nieuwstadt over verbeterpunten in hun leefomgeving, dendert de trein door..

De provincie heeft € 10 miljoen gevraagd bij het ministerie van EZ en KLimaat voor de uitbreiding van de wegenstructuur rondom VDL Nedcar, maar ook de omwonenden hebben zo hun wensen, daarom heeft GroenLinks schriftelijke vragen aan GS gesteld:

In de Limburger van 16 mei en in de mededeling portefeuillehouder worden een aantal bedragen genoemd:

  • Het vastgesteld provinciaal budget bedraagt 41 miljoen euro;
  • De meerkosten voor de Randweg-variant worden geraamd op 22 miljoen;
  • VDL NedCar draagt zelf 9 miljoen euro bij aan deze meerkosten; en
  • De Provincie en VDL NedCar vragen een bijdrage van 10 miljoen euro aan bij het Rijk.

1. Kloppen deze bedragen?

2. Indien het Rijk instemt met de gevraagde 10 miljoen euro, is volgens onze berekening nog steeds sprake van een tekort van 3 miljoen euro? Klopt dit?

3. Zo ja, waar komt de dekking voor deze 3 miljoen euro vandaan?

Naast het proces rondom de vergunningen voor de uitbreiding van VDL NedCar en de dan noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur rondom de fabriek, is er gelijktijdig nog een ander proces opgestart: omgevingsparticipatie in het kader van PiO Landgoederenzone Swentibold.
Naar onze weten is er voortvarend te werk gegaan om middels overleggen en schetsschuiten de knelpunten, oplossingen en kansen - benoemd door de inwoners van Holtum en Nieuwstadt zelf – in kaart te brengen.

Gedeputeerde Mackus liet zich tijdens de schetsschuiten in Holtum en Nieuwstadt zien en er werd zelfs een boekje gedrukt. Maar recent is het stil geworden, mede door COVID-19.

Vanuit de kernen komen inmiddels de eerste zorgen op tafel. Zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van hun PiO-wensen die uit schetsschuiten zijn voortgevloeid. Men leest de krant en ziet dat er financiële tekorten zijn waardoor de logische vraag rijst: “is er dan wel voldoende budget voor onze PiO-wensen?”. De oplossingen voor bepaalde knelpunten dienen namelijk als zachte landing voor de uitbreiding van VDL Nedcar en de gewijzigde infrastructuur in de directe omgeving van Holtum en Nieuwstadt. We noemen het met opzet ‘zachte landing’ want compenseren kun je deze grote plannen tussen beide kernen onzes inziens simpelweg niet.

4. Hoeveel euro is er nodig om een substantieel deel van de, door de inwoners middels het participatietraject ingebrachte, PIO-wensen uit te voeren?

5. Hoeveel euro is op dit moment gelabeld, en dus gereserveerd, voor PIO?

6. We gaat de pot voor PIO vullen? Op welke termijn? Hoeveel euro door welke partij? Graag een tabel met tijdsplanning.

Tijdens de schetsschuit van Nieuwstadt deed Gedeputeerde Mackus een voorstel, namelijk om de opgehaalde informatie te groeperen op:

  • Wat op korte termijn uitvoerbaar is;
  • Wat iets langer gaat duren;
  • En wat te wensen blijft voor de lange termijn.

Het prioriteren van de PIO-wensen lijkt ons logisch, maar we hebben er wel vragen over:

7. Wie is er met dit groeperen bezig?

8. Op welke termijn is dit groeperen klaar, inclusief benodigde bedragen?

9. Op welke termijn gaat Gedeputeerde Mackus terug naar Holtum en Nieuwstadt om de gegroepeerde wensen te presenteren aan de inwoners van beide kernen? Uiteraard kan hij dan meteen de status van de financiële dekking aangeven.

Op dit moment vinden we de zorgen van de inwoners van Holtum en Nieuwstadt terecht: ze lezen dat er te weinig geld is voor de gekozen randweg-variant, inclusief inpassing. Ze vragen zich af of de schetsschuiten slechts zijn uitgevoerd om een vinkje bij ‘participatie’ te kunnen zetten. Het vertrouwen in de provinciale overheid komt te voet en gaat te paard, dat moge bekend zijn.

GroenLinks Limburg is van mening dat het een niet zonder het ander kan. Met andere woorden: boter bij de vis. Geen uitbreiding van VDL Nedcar en wijzigingen aan de infrastructuur zonder dat omwonenden er 100% zeker van zijn dat een substantieel deel van de PiO-wensen óók uitgevoerd gaan worden. En zoals altijd draait het dan om geld, vandaar ook onze vragen daarnaar.

We rekenen op een spoedige en volledige beantwoording van onze vragen.

Thea Jetten