Algemene beschouwingen: Maatschappelijke en energietransitie en natuur

De wereld is in beweging, de invloed van Europa wordt groter en tegelijkertijd worden regio’s steeds mondiger. Steeds meer initiatieven komen van onderaf. Terwijl grote vraagstukken als klimaatverandering of migratie opgeschaald worden, pakken burgers zich samen om coöperaties op te richten voor opwekking van duurzame energie, zorgvraagstukken of anderszins. Globale kwesties en lokaal denken kunnen goed samengaan. Dat biedt een rol voor de provincie. Laten we kansen benutten om bijv. geen doorschuifregio te worden, maar een regio waarbinnen voor eigen gebruik producten geproduceerd worden, waar mensen willen blijven werken en wonen en er dus minder vervoersbewegingen nodig zijn. Boeren willen ook veranderen, zij willen van hun slechte imago af. Die geluiden horen wij ook. Mede door de klimaatverandering en de extremere weersomstandigheden zullen zij gedwongen gaan worden andere keuzes te maken in hun productie. Er zal een transitie moeten komen naar een bio-economie met biomassa als centrale grondstof. Zowel landbouw als economie moeten ontvlochten worden van de fossiele sector. Chemie moet omgebouwd worden richting voeding en gezondheid. Boeren, land- en tuinbouworganisaties en chemie moeten met elkaar in contact gebracht worden op weg naar een bio-economie.  Het is teleurstellend dat dierenwelzijn geen speerpunt van provinciaal beleid is. Zorgelijk vinden wij ook dat er miljoenen euro’s minder in natuur gestopt worden het komende jaar. GroenLinks is teleurgesteld in de energietranisatie-maatregene van deze coalitie. Behalve wat pilots en proefballonnen, is er nog geen windmolen bij gekomen. En er zijn nog heel veel woningen te isoleren. Kortom, op dit vlak is het echt veel te mager. GroenLinks zal dan ook begin volgend jaar met een initiatiefvoorstel vol ideeën komen om de energietransitie in de provincie echt tot uitvoering te laten komen. En onze motie om in te zetten op een versterkt innovatienetwerk  tussen agrariërs, koplopers, land- en tuinbouworganisaties en de (chemische) industrie gericht op de ontwikkeling van bio-economie is met algemene stemmen aangenomen!