Natuurontwikkeling: Wij willen niets liever dan dat er eindelijk werk gemaakt wordt van het verbinden van natuurgebieden. Grotere natuurgebieden en meer verbindingszones tussen natuurgebieden is goed voor genenuitwisseling tussen populaties planten en dieren! Belangrijk! Aanleggen die verbindingszones dus! 

Natuurbeheer: De vergoedingen voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer moeten verhoogd worden zodat beheerders hun taak goed kunnen uitvoeren. 

Kwaliteit van natuur en N2000: Wij willen ook buiten N2000 de kwaliteit van natuur, water en bodem verbeteren. Het totale systeem moet gezond worden, niet alleen de N2000-gebieden!

Bossenstrategie: Wij willen meer, diverser en gezonder bos in Limburg! 

Soortenbescherming: Wij willen de waarde die planten en dieren vertegenwoordigen meenemen in alle besluiten die we nemen. 

Vermaatschappelijking van natuur: Wij willen een structurele subsidie voor de verschillende natuur- en landschapsparken die Limburg rijk is en de subsidies voor organisaties die milieu-educatie en groendeelname bevorderen, verhogen. 

Geen greenwashing: Wij willen de veelgebruikte woorden "biidiversiteit en natuurinclusiviteit" graag concreet uitwerken en vooral concreet bekijken hoe we per project populaties planten en dieren kunnen helpen of beschermen. GroenLinks wil geen medewerking verlenen aan initiatieven die geen rekening houden met de natuur of het milieu.

Landschap: Wij willen het nieuwe steunpunt Landschapsbeheer, dat ervoor zorgt dat vele vrijwilligers in het landschap en groen kunnen werken, structureel financieren. 

Natuur, agrarische sector, waterbeheer, toerisme en een verdienmodel: het kan samen in het landschap! 

GroenLinks wil agrariërs ondersteunen met gelden voor de aanleg en het beheer van heggen, hagen, graften en andere landschapselementen.

Bescherming en beleving van het landschap: Wij willen het landschap met haar landschapselementen ruimtelijk strenger beschermen. Het unieke van het Limburgse landschap moet behouden blijven voor mens en dier.

Gebiedsplannen: GroenLinks werkt samen in het gebied met partners aan het beste plan voor Limburg. GroenLinks wil de kansen grijpen die het kabinet de Provincies biedt met de grote bedragen die beloofd zijn. GroenLinks wil de plannen integraal opstellen en spreekr hierbij met waterschap, agrarische bedrijven, natuurorganisaties en gemeenten. 

Milieu: Wij willen meer investeren in de Groene Brigade en strengere handhaving op milieudelicten (stroperij, drugsdumpingen, overtredingen van vergunningen). 

GroenLinks wil werk maken van schonere lucht, schoner water en schonere bodem. Gezondheid van onze inwoners en het milieu staat voorop! 

Wij willen gemeenten stimuleren en helpen meer volkstuinencomplexen te realiseren. Volkstuinen zijn sociaal, verbindend, leveren gezond voedsel, zijn makkelijk toegankelijk en open voor iedereen: exact de waarden waar GroenLinks voor staat! 

Wil je meer weten? Kijk in ons programma: