• De huidige Provinciale regelingen ten aanzien van archeologie en restauratie van monumenten blijven behouden. 
 • GroenLinks wil het kloosterdorp Steyl helpen met behoud van de monumenten die het dorp rijk is. Het religieus erfgoed dat hier nog zichtbaar is, is van grote waarde voor Nederland en daarom zetten wij vol in om ook landelijke organisaties (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) te betrekken bij behoud en restauratie van al het waardevols dat Steyl rijk is.
 • GroenLinks wil het geld dat zowel landelijk als Provinciaal voor Rolduc in Kerkrade is gereserveerd gebruiken voor een duurzame invulling van dit Rijksmonument. 
 • GroenLinks wil dat de ENCI groeve in Maastricht een Rijksmonumentale status krijgt.
 • Rijksmonument de Lichtenberg moet in ere hersteld worden. GroenLinks wil dat de Provincie de gemeente Weert hierbij ondersteunt. 
 • GroenLinks wil de gemeente Heerlen ondersteunen in haar ambitie om te komen tot een Romeins museum van bovenregionale importantie en GroenLinks vindt dat de Provincie hier financieel aan moet bijdragen. 
 • De professionele erfgoedinstellingen (LGOG, SRAL, SHCL/archief, Monumentenwacht, Kastelenstichting en andere erfgoedorganisaties) blijven hun structurele subsidie behouden.
 • GroenLinks wil meer inzetten op digitalisering en dus ook op digitalisering van erfgoed. Verhalen zijn niet alleen fysiek in het veld terug te vinden maar ook digitaal kunnen verhalen, streektalen en informatiebronnen ontsloten worden. Hiervoor blijft subsidie beschikbaar.
 • Gelden voor taal, schutterijen en erfgoedvrijwilligers staan niet structureel in de begroting. GroenLinks wil deze belangrijke culturele waarden voor Limburg structureel behouden en deze dan ook structureel opnemen in de begroting.
 • GroenLinks vindt de functie van regionale musea in het erfgoedveld van groot belang en wil de subsidieregeling voor ‘regionale musea’ uitbreiden.  
 • GroenLinks koestert het Romeinse verleden van Limburg en wil zodoende initiatieven rondom de samenwerking “Via Belgica” blijven ondersteunen. 
 • GroenLinks is verheugd met de extra subsidie die structureel toegekend is aan het Huis voor de Kunsten voor het “Hoees veur ‘t Limburgs”. GroenLinks wil de taalorganisaties die Limburg rijk is blijvend ondersteunen. Verder wil GroenLinks het taalconvenant dat getekend is met het Rijk uitvoeren en bij het Rijk blijvend aandacht vragen voor behoud en bevordering van de Limburgse regionale taal.
 • We blijven de schutterijen ondersteunen waar dat kan. Ook het OLS en het kinderOLS verdienen hierbij onze steun.