Schriftelijke vragen over financiële problemen Zuyderland

Onlangs werd GroenLinks onaangenaam verrast door het nieuws inzake het enorme financiële tekort van het Zuid-Limburgse ziekenhuis Zuyderland. GroenLinks staat op het standpunt dat provincies een formelere ( advies) rol zouden moeten krijgen bij de ziekenhuiszorg; met name bij de regionale ziekenhuizen, zoals Zuyderland. Er gaan namelijk grote economische én sociale belangen mee gemoeid.  Bij Zuyderland werken 
niet minder dan 9.400 mensen en het is daarmee de grootste werkgever van Limburg.
 

Nu Zuyderland in financieel moeilijke tijden is aanbeland én aangezien de provincie financiële 
relaties met dit ziekenhuis heeft in de vorm van in ieder geval (een) achtergestelde lening(en), 
komt GroenLinks met de volgende vragen aan GS:

1.  Is uw college als (mede)financier van Zuyderland op de hoogte gesteld van de financiële 
situatie van het ziekenhuis? Zo ja, wanneer en wat is u medegedeeld? Zo nee, gaat u als 
(mede)financier verhaal halen?
2.  Hoe ziet/zien de financiële relaties tussen de provincie Limburg en Zuyderland er precies 
allemaal uit op dit moment (denk aan leningen, subsidies, (project)investeringen e.d.)? 
Gelieve te kijken naar de meest actuele situatie, bijvoorbeeld per 1 maart of 1 april 2017, 
en een zo volledig mogelijk overzicht te geven.
3.  Blijft uw college bij het standpunt van medio 2015 dat er nul-komma-nul ambitie is om te 
kijken of de provincie niet iets kan betekenen bij de ziekenhuiszorg en dan met name de bij 
de regionale ziekenhuizen? Zo ja, waarom? Zo nee, gaat u direct met Zuyderland in overleg 
en/of binnen het IPO dit onderwerp bespreekbaar maken?
4.  Welke mening heeft uw college over de uitkomsten van de onderzoeken van de NZa en 
ACM over de gevolgen voor prijs en kwaliteit van ziekenhuisfusies?
5.  Welke rol ziet het college anders weggelegd als de werkgelegenheid of de zorgverlening bij 
Zuyderland in het geding komt?
6.  Bent u bereid samen met Rijk, zorgverzekeraars en gemeenten een overleg op te starten 
over de financieringssystematiek van de (ziekenhuis)zorg en het creëren van meer 
ontschotting en mogelijkheden voor vernieuwing/proeftuinen? Zo ja, op welke termijn 
mogen wij hierover terugkoppeling verwachten? Zo nee, waarom niet?                                                                                                                                                                                                                          7.Hoe verhoudt het huidige provinciale beleid, bijvoorbeeld de Sociale Agenda, zich tot de 
ziekenhuiszorg?